czwartek, 27 grudnia 2018

Nagrano duchowe istoty przemieszczające się przez bezstrukturalną chmurę naszego wymiaru


Wśród sporej części naukowców i filozofów panuje pogląd, że wszystko co istnieje i co może zaistnieć jest materialne, jest materią. Tego typu ludzi nazywa się naturalistami. Skoro wszystko opiera się na czymś co naturaliści nazywają „materią”, to należy przypomnieć, że materia w ujęciu fizyki, najbardziej ‚namacalnej’ dziedziny nauki, jest „polem elektromagnetycznym” wypełniającym całą przestrzeń między kwantowymi ciałami masywnymi, tzw. atomami. Mamy więc w opisie „materii”, a poprzez nią i świata natury, jakiś fenomen oddziaływań energetycznych pomiędzy „atomami” – w ten przedziwny sposób sklejonymi ze sobą

W wielkim skrócie, słowami naukowców od świata kwantowego, fizyka opisuje „atom” jako „zlepek” Kwarków, będących podstawowym budulcem, czyli najmniejszym i nieposiadającym wewnętrznej struktury ! Wokół „zlepka kwarków”, które jak już państwo wiedzą nie mają struktury (sic!), istnieje coś co nazwano „chmurą elektronową„, to znaczy obszarem, w którym istnieje pewne prawdopodobieństwo znalezienia elektronu, albo jeszcze inaczej, jest to obszar rozmytego ładunku elektrycznego! 

Czym jest „ładunek elektryczny” ? Jest niczym innym jak WŁAŚCIWOŚCIĄ „materii” (to jest ogólny opis naukowy) !, więc naturalizm to nic innego jak religia, albo wiara we właściwości „chmury elektronowej” – nieposiadającej struktury ! Gdyby dodać do tej nieokreślonej „chmury” inteligencję, jak to postulują nieoficjalnie darwiniści, to można by opisać ją jako „osobliwość” cudownej technologii Boga, albo "bezstrukturalną nieokreśloność" sterowaną przez Ducha Wszechmocnego: "Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie" Ewangelia wg św. Jana 4:24

Pojęcia ducha oraz duszy wywodzą się z tradycji starożytnych, które przekazują informacje o objawiających się niematerialnych rozumnych istotach, Bogu lub bogach, aniołach, demonach, lub duchach osób zmarłych. Przyjęło się uważać, że duchy żyją w świecie niewidzialnym, znajdującym się poza czasoprzestrzenią świata materialnego. Duchy mogą się manifestować przez osoby żyjące. Niektóre byty niematerialne potrafią się materializować w tej rzeczywistości. 

Pojęcie ducha jako niematerialnej inteligencji wprowadził starożytny grecki naukowiec Anaksagoras, który próbował wyjaśnić istnienie ruchu i porządku w świecie. Jego zdaniem świat jest rozumny, a przyczyną tego jest nadanie materii pędu przez rozumną, pozostającą poza światem siłę – właśnie ducha. Anaksagoras nie uważał ducha za osobę ani też nie uważał, żeby działał on stale; podobnie jednak jak rządzący wszechświatem według Heraklita Logos stał się prototypem bytów postulowanych przez późniejszych filozofów: budowniczego świata – Demiurga.

Starożytni utożsamiali Niematerialną Istotę kierującą całą widoczną wszechświatową wewnętrznie "bezstrukturalną chmurą energii" z ideą Dobra, duszą świata (Platon) - utożsamianego z Bogiem „nieruchomego poruszyciela”, „pierwszej zasady ruchu”, „bytu koniecznego” i „czystej aktualności” (Arystoteles), czy pneumy (stoicyzm). 

Ufologia dostarcza nam bardzo dużo przykładów na częściową, lub pełną niematerialność załogantów. Część z UFO raportów wydaje się z tego powodu omijać problem szeroko pojętej duchowości, poruszanie aspektów  innych niż stricte kosmiczno-galaktycznych w kwestii pochodzenia UFO, zazwyczaj jest marginalizowane. Jeśli przyjmiemy, że część z tych istot ma naturę "duchów" z możliwością (chwilowej) materializacji swojego istnienia w "chmurze elektronowej" tego Wszechświata, to sprawa staje się sensacyjna. Dlatego zapraszamy państwa na film, który w pewnym stopniu to udowadnia. - Cały tekst znajduje się tu: Wstęp do Esencjalizmu biblijnegoLinki:
Kto ma szanse na asymilację do kosmicznego Rodu Królewskiego ?!

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

Tajemnicza kwantowa kraina - II część wstępu do Esencjalizmu biblijnego

Niewidzialne istoty obserwowane za pomocą przełomowego urządzenia


Ponadświatowe intelekty, Matka Boża Anielska oraz Tritos Uranosniedziela, 11 listopada 2018

Czy nadszedł czas ogólnoplanetarnej rewolucji duchowej - Har-Magedonu ?Mało kto, albo nikt, przynajmniej oficjalnie, nie zajmował się rewolucją duchową. Termin rewolucja używany jest oczywiście do określania wielkich zmian również poza sferą polityczną. Znacznie częściej stosowany jest podczas nagłej zmiany w ustroju społecznym, kulturze, filozofii i technologii, niż na zmiany systemów politycznych. Niektóre rewolucje mogą być globalne, podczas gdy inne ograniczone są do obszaru danego kraju. Powstaje pytanie czy jesteśmy obecnie świadkami rewolucji duchowej w cywilizacji chrześcijańskiej ?

Rewolucje polityczne i społecznoekonomiczne były badane w wielu naukach społecznych, zwłaszcza w socjologii, naukach politycznych i historii. Niektórzy badacze rozróżniają cztery ‘pokolenia’ uczonych, którzy zajmowali się teorią rewolucji. Uczeni z pierwszego pokolenia byli głównie opisowi w swoim podejściu, a ich wyjaśnienia dotyczące zjawiska rewolucji odnosiły się zazwyczaj do psychologii społecznej.

Drugie pokolenie teoretyków zajmujące się bardziej złożonymi teoriami społecznego zachowania, usiłowało rozwinąć szczegółowe teorie dotyczące powodów i okoliczności wybuchu rewolucji. W tym pokoleniu wyodrębnić można trzy główne podejścia: psychologiczne, socjologiczne i polityczne. Śledzono teorie psychologii poznawczej oraz teorię frustracji i agresji. Przyczynę rewolucji widziano w stanie umysłu mas (w ujęciu chrześcijańskim stan umysłu może, albo pochodzi od stanu ducha/duszy ! "strzeż się i pilnuj swojej duszy" - hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]").

Badacze z jednej strony różnili się w swoich podglądach co dokładnie skłaniało ludzi do buntu (modernizacja, recesja czy dyskryminacja), z drugiej strony zgadzali się, że głównym powodem była powszechna frustracja (ostatecznie albo początkowo jest to stan umysłu/duszy ?!) związana z sytuacją społeczno-polityczną. Druga grupa badaczy postrzegała społeczeństwo jako system opierający się na równowadze pomiędzy różnymi zasobami, wymaganiami i podsystemami (politycznymi, kulturalnymi itp. - aby tylko nie duchowymi !, wierzono, do tej pory wierzą, w bożka "psychologii" !).

W porównaniu z psychologią, różnią się one definicją tego, co powoduje brak równowagi, ale zgodne są co do tego, że to właśnie brak absolutnej równowagi jest odpowiedzialny za rewolucje. W końcu trzecia grupa poszła drogą wytyczoną przez nauki polityczne i zajmowała się teorią pluralistyczną oraz teorią konfliktu pomiędzy grupami nacisku, przykładowo grupa nacisku banksterów okultystów chce wywołać ogólnoplanetarną rewolucję technokratyczno-UFOnautyczną, taką która doprowadzi do budowy społeczeństwa krańcowo stechnicyzowanego, inaczej transhumanistycznego, przypominającego kolektywny umysł ula - star trekowych "Borgów", co wydaje się być silnym zapożyczeniem z raportów ufologów.


Na przestrzeni lat rozwijano teorię marksistów dotyczącą konfliktu klas, kładąc szczególny nacisk na konflikty rolnicze, konflikty państwa z niezależnymi grupami elit. Rozważano też wpływ współzawodnictwa między państwami w zakresie gospodarczym i militarnym na zmiany polityczne wewnątrz kraju. Pewien naukowiec zdefiniował rewolucję jako: „gwałtowne zmiany ustroju społecznego i klasowego… któremu towarzyszą przewroty wywołane częściowo przez niższe klasy społeczne”, określając jednocześnie rewolucje jako kumulacje wielowarstwowych konfliktów elit państwowych z niższych klasami społecznymi, co w dobie dzisiejszej technologii internetu oraz tajnych organizacji i towarzystw Vril od filantropów, przybiera inne zabarwienie, inne niż te poprzednie, mianowicie bardziej duchowe, nakierowane na ludzkie dusze(liczba mnoga). W tej tematyce rozróżnia się oczywiście i inne różnorakie rewolucje jak: kulturowe, intelektualne, filozoficzne oraz wspomniane technologiczne.

Przykładowo sformułowanie „rewolucja duchowa” może być używane, by określić szybkie zmiany społeczno-ekonomiczno-religijne, zachodzące w instytucjach społeczno-polityczno-religijnych, tak by doprowadzić do sytuacji, w której duchowość danego ludzkiego obszaru została "obalona" i tym samym przekształcona przez powszechny, nieznany do tej pory ruch parareligijny (New Age), w gwałtowny, niezgodny z dotychczasowymi zasadami skryty sposób, przy użyciu środków pozaprawnych, lub nieznanej do tej pory technologii (bezprzewodowe łącze mózg-umysł-komputer kwantowy).


Duchowa rewolucja będzie też finansowana tajnie lub mniej tajnie za pomocą różnorakich ośrodków (filantropowskich NWO, pod przykrywką walki z tzw. "mową nienawiści"). Duchowe rewolucje pociągają za sobą nie tylko masową mobilizację i zmianę dotychczasowych paradygmatów (Kościoła Katolickiego), ale także szybką fundamentalną społeczną, ekonomiczną, kulturową, biologiczną(UFOgender) i duchową zmianę, która następuje podczas, lub zaraz po spirytualnych walkach, przekształcających instytucje religijne oraz społeczeństwo, towarzyszy jej oficjalna lub nieoficjalna masowa mobilizacja niewidocznych i nieznanych duchów, istot innowymiarowych oraz niezinstytucjonalizowane działania nieformalnych okultystycznych grup("Nowego MkUltra" !), podważających ludzką biologię (gender), ludzką rodzinę płodzącą w Boży sposób jako mąż i żona, bez inżynierii genetycznej i nauki demonów oraz ludzką moralność, pochodzącą od Boga Jezusa Chrystusa.


Aktalizacja 26/01/2019

Wszyscy pamiętamy co się stało w roku 2010 kiedy w Smoleńsku wykonano dobrze przemyślaną tzw. "tragedię smoleńską". Zginęło wówczas 96 osób. Po wielu latach władza postanowiła postawić dziwny, albo raczej tajemniczy monument, który nazwano "Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku". Pomnik jest pewnym rodzajem bloku, obłożonego czarnym granitem, który z jednej strony ma coś co przypomina schody. Autor tego zagadkowego "dzieła", Jerzy Kalina, twierdził: "Od początku myślałem, że to powinien być największy plac i największa przestrzeń, bo tym elementem głównym w odbieraniu całej przestrzeni tego pomnika jest pustka."

W interpretacji pomysłu "schodów" mowa jest oczywiście o ofiarach, ma tam też stanąć dodatkowo obok jakaś ściana ! Jeżeli by to były przykładowo dwie ściany to mielibyśmy już oczywiste nawiązanie do określonego zwyczaju tajnych towarzystw, które grzebiąc swoich członków stawiają im "granitowe schody, otoczone z dwóch stron ścianami".

Nawet jeśli nie będzie tam owych "ścian", to i tak praca ta, albo może wyrazny symbol wiary bractwa kielni i cyrkla jest tam obecny, są nimi "schody".  Jeśli przyjąć do wiadomości silną wiarę tajnych bractw w istoty ufonautyczne, w duchy i inne nadnaturalne byty, to można założyć, iż "Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej" jest czymś innym, niż się nam to przedstawia.

Do tej pory nie zauważono na pomniku chrześcijańskiego krzyża, co jest silną przesłanką, by twierdzić o tych "schodach" jako dziele jednej z lóż. Jeśli chcą państwo wiedzieć więcej w tym temacie to prosimy obejrzeć dołączony tu film, który został zaraz po YouTubowej premierze usunięty z głównej listy kanału "Homo sapiens", można go jeszcze obejrzeć, ale nie figuruje w spisie ! Co jest bardzo dziwne. Oczywiście autor umieścił ten dokument na innych portalach, jak: Dtube, czy Vimeo.

Linki:
Przyszłość znaleziona w elektronicznej wannie, analizującej zanurzone ciało, wysyłającej uzyskane dane do centrali

Kto ma szanse na asymilację do kosmicznego Rodu Królewskiego ?!
Tajemnicza kwantowa kraina - II część wstępu do Esencjalizmu biblijnego
W Polsce dzieci regularnie zjeżdżają do głębokich kopalń i udają się do ukrytych podziemnych miast – oblivion !
Czy Polaków gromadzi się na wojnę w wielkim dniu - pozostał nam już tylko marsz ?
Masońska wojna informacyjna z Kościołem Katolickim Kosmicznym i Megalitycznym (Aktualizacja 2.0)
Inne wymiary: abyssos, Tritos uranos, albo Boska osobliwość Stwórcy jako rzeczywistość natury

Przygotowania do Har-Magedonu
18 miliardów "człowieka" z magicznym zapleczem hord
Kosmiczno duchowa bitwa Efezjan
Polska z XII wieku przypomina tą z XXI – odeprzeć atak nowego MkUltra
Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia - przygotowania do "nowej" ?
Spełnią się marzenia globalistów? ONZ planuje w przeciągu 12 lat stworzyć Rząd Światowy
 Wszystkie królestwa świata – kosmoi – kto nam wymazuje pamięć Total Recall ?


Nauki kosmitów na Watykanie - Maryja to przepowiedziała ! - Ks. Natanek
Duchowe tajemnice polskojęzycznych polityków - Kaczyński przybywa zza grobu !Rewolucja diabelsko-masońsko-ufonautyczna w Kościele Katolickim - Ks. NatanekDruga część rewolucji diabelsko-ufonautyczno-masońskiej w Kościele Katolickim - Ks. NatanekTrzecia część tworzenia klona katolicyzmu, religia watykańska modyfikowa...

Diaboliczna asymilacja Polaków do zachodniej cywilizacji demonicznej
Technologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawanso...Polski duchowy ruch oporu przeciw organizacjom dwóch trójkątówCzy Polaków gromadzi się na wojnę w wielkim dniu - pozostał nam już tylko marsz ?


Marsz Niepodległości jest uroczystością Polaków, nie jest imprezą małą, wręcz przeciwnie, pokazem naszego ducha, tego jak jesteśmy ukształtowani. Ważne by rząd ochraniał takie święto, bo jest to właśnie święto nasze, jedyne tak duże, które po blietzkriegu z roku 1992 i następującym po nim rozbiorze, się ostało. Ostatnia wielka przegrana PiSowców, to sytuacja straszliwie niebezpieczna i dołująca. Warszawę oddano Sorosowi, a Gdańsk proniemieckiej szajce z "wielokontowcem" na jej czele, nie wspominając politycznej mafi z Łodzi.

Świat medialny psychomanipulacyjnych rozgłośni TV, gazet papierowych oraz całej reszty zagranicznej agentury (Nowego MkUltra) zamierza nas, jako społeczeństwo, tak przeflancować, że spora część polskojęzycznej ludności zamieni się z czasem w nowy gatunek europejskiego/światowego humanoida, jeśli nie powstrzymamy filantropowsko bolszewickiej zarazy, to i pojawią się humanoidzi LGBTQ (w internecie niektórzy zaczęli dodawać do ostatniej "Q" trzy litery "rwy"...), a przecież na horyzoncie widać inżynierię genetyczną, tzw. "nowoczesność ostateczną", mającą się rozprawić z niedobitkami polskiej cywilizacji człowieczej. "Nowoczesność Ostateczna" wśród Nowych Hitlerowców NWO jest tym samym, czym była z niemieckiego Wunderwaffe, oznaczająca zaawansowaną technologicznie tajną (ostateczną) broń o wielkiej sile, która będzie w stanie przechylić szalę zwycięstwa na stronę przegrywającej na wszystkich frontach III Rzeszy.

Jesteśmy obecnie światkami duchowej walki na wielu frontach, w USA, do niedawna bastionie cywilizacji chrześcijańskiej, trwa przerażająca bitwa z hordami okultysty "osiemnastomiliarderowca". Nawet jeśli Trump pozostanie prezydentem jeszcze 4 lata, to co się stanie z Polską po zakończeniu jego kadencji ? Przecież PiS istnieje tylko dzięki resztkom amerykańskiej chrześcijańskiej prawicy ! Gdyby władzę odzyskali lucyferiańscy ludożercy "Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć." 1 List św. Piotra 5:8, to obecne jeszcze "wolno" wdrażane w Polsce "NWO plus" przyspieszy do niebywałych prędkości. Wówczas zaczną nas "gromadzić..., zabiorą nam dusze i skierują do walki, obyśmy nie walczyli po stronie "ropuch" ! Tego właśnie musimy uniknąć !


To co możemy zrobić, co jeszcze możemy, to się jednoczyć. Niestety PiS cierpi i nie może znieść myśli, że ktoś z chrześcijańskiej prawicy mógłby się dostać do Sejmu. Gdyby zebrać wszystkie polsko i chrześcijańsko duchowe siły razem, to znaczy ONR, Ruch Narodowy, Korwina, może dużą częsć widzów "WRealu24", Kukiza, albo to co z niego pozostało, to mamy szansę na 7% do 9%, a to jest dużo. Czy znajdzie się w Polakach - chrześcijanach moc i chęci do chwilowej jedności ? Musimy się konsolidować, choćby tylko by przedrzeć się do Sejmu. Jeśli PiS się wyczerpie, albo rozleci, to "krążący opętańcy pożrą nas" w mgnieniu oka. Cała maszyneria jest już przygotowana, dochodzą jakieś informacje o "bezimiennym projekcie ustawy o zatrudnieniu obcokrajowców w polskiej policji". Tak samo bezimiennej jak ustawa 10666. W tej sytuacji wszyscy katolicy powinni chwycić za różaniec, jak o tym wspaniale opowiada pan Dybowski, to jest prawdziwa siła, która czyni cuda !


Na przestrzeni wieków Polacy stawiali opór, była to walka fizyczna i duchowa, jednak tym razem, zwłaszcza po roku 1992, atak polskojęzycznej okultystycznej ekipy od tajemnic - "Nierządnicy oddział polski", na nasze umysły, jest chyba najbardziej bezlitosny, w pierwszym etapie, tuż po okultystycznym Blitzkriegu z roku 92, mieliśmy przygotowania do ostatatecznego rozparcelowania państwa i przejęcia ludzkich "psyche" - ""strzeż się i pilnuj swojej duszy" - hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]". Gdyby dodać do tego wcześniejszą, wydaje się zwiadowczą, wizytę "duchów nieczystych jakby ropuch", prawdopodobnie tych z Apokalipsy 16:13-14, to sprawa nabiera rumieńców ! Polska kolejny raz okazuje się być centrum świata, wizytacja "jakby ropuch" może takie założenie potwierdzać, przynajmniej tak to wygląda z perspektywy biblijno-ufologicznej, tak to można odbierać'


Mało kto wie, że część polityków jest mocno nimi zainteresowana, a nawet silnie wierzy w nich. Przecież "nowoczesne, postępowe, poważne, poważane i dostojne" światowe elity są z nimi w kontakcie, dla zaznajominonych z tematem to oczywistość. Kto wyśmiewa takie rzekome "teorie" jest prostackim ignorantem, a w najwyższych sferach, tych najbardziej wtajemniczonych, tych z "Nierządnicy", nazywa się takie osoby "PROFANAMI" ! „A na jej czole wypisane imię — tajemnica: ,,Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”. I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją, zdumiałem się wielce.” (Apokalipsa 17,3-6).


Polska została w pewnym sensie wywyższona, (prawdopodobnie) objawiły się nam istoty z Apokalipsy św. Jana ! Nie przypominam sobie ufonautów("potworaków" jak o nich mówił Wolski), którzy by bardziej odpowiadali biblijnemu rysopisowi, niż ci z roku 1978, kiedy "wzięli na pokład" rolnika Jana Wolskiego. Coś w tym musi być, można to odbierać na różne sposoby, jako ważny znak "a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga." Apokalipsa 16:14 Zresztą jak pamiętacie nawet pachniały odpowiednio do opisu z Apokalipsy: "Świadek (Jan Wolski) stwierdził, że w pojeździe czuł ostry zapach , którym przesiąkła jego odzież. (zapach ten emanował z jego jesionki jeszcze kilka dni po incydencie). Badany człowiek (Jan Wolski) nie rozpoznał zapachu , stwierdził jednak,że kojarzył mu się z …siarką. Dodał także ,że zataił ten fakt przed swoją żoną , gdyż miewała ona częste bóle głowy i obawiał się ,że zapach jesionki mógłby spowodować u niej ból głowy. lub…że ona mogłaby tak uważać." - tyle urywek raportu z wzięcia Wolskiego

Jeśli przypadek Jana Wolskiego i istot "jakby ropuch", może przyczynić się do jeszcze większej wiary w Słowo Boga Wszechmogącego, w Biblię, to dlaczego nie mielibyśmy tego przyjąć do wiadomości ? Odrzucanie tak niebywałych znaków wydaje się błędem, natomiast powinny one nas skłonić do jeszcze większej modlitwy, do jeszcze większego zawierzenia siebie i Polski Jezusowi Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi ! Jemu niech będzie chwała na wieki wieków ! Amen.

Linki:
Przyszłość znaleziona w elektronicznej wannie, analizującej zanurzone ciało, wysyłającej uzyskane dane do centrali

Kosmiczny zwiad w Emilcinie z roku 1978 - rocznica
 Wszystkie królestwa świata – kosmoi – kto nam wymazuje pamięć Total Recall ?
Nadprzyrodzony punkt widzenia – coraz więcej internowanych Polaków po roku 2007
Inne wymiary: abyssos, Tritos uranos, albo Boska osobliwość Stwórcy jako rzeczywistość natury
Tajemnicza kwantowa kraina - II część wstępu do Esencjalizmu biblijnego

Wielkie przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji"
Czy nadszedł czas ogólnoplanetarnej rewolucji duchowej – Har-Magedonu ?
„Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi
„a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane”
WIZJA Ezechiela czy „statek kosmiczny” ? – duchowa archeologia, część I
„Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?”
Sensacyjne eksperymenty niemieckich medyków – życie po śmierci istnieje !
We wtorek Ameryka wybiera skład Kongresu – rezultat wpłynie na prezydenturę Donalda Trumpa
Kontakt z wyższą formą bytu – część II – z którego Nieba przybywa Maryja ?
Spełnią się marzenia globalistów? ONZ planuje w przeciągu 12 lat stworzyć Rząd Światowy


Produkcja żywnosci tak jak w filmie "Zielona Pożywka", sensacyjne informacje !!!Diaboliczna asymilacja Polaków do zachodniej cywilizacji demonicznej 
Nauki kosmitów na Watykanie - Maryja to przepowiedziała ! - Ks. NatanekPolski duchowy ruch oporu przeciw organizacjom dwóch trójkątówTechnologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawanso...

czwartek, 18 października 2018

Alex Jones pokazuje Obcego i porównuje go z humanoidami LGBTQZnany amerykański antyenwuowiec Alex Jones, dnia 16 pazdziernika 2018, na antenie stacji INFOWARS, pokazał się na tle Obcego. Chodzi o potajemny enwuowski plan odczłowieczania ludzkiej rasy. Zdaniem Amerykanina mają temu służyć coraz nachalniej prowadzone globalne posunięcia w strefie wychowywania dzieci, tak by stały się niespełna rozumu i dokonały samookaleczenia, które zrobi z nich istoty obojnackie (ufonautyczne).


We wspomnianym programie zwraca się uwagę na cały medialny przemysł, nakierowany na uznanie homoseksualizmu i wszelkiej innej dewiacji za normalność, a nawet za coś lepszego niż biologiczno-psychiczne zdrowie, uznawane za "zacofanie" i "ciemnogród". Jones zaprezentował pełno przykładów stosowania technik psychomanipulacyjnych, jakie aplikuje się na społeczeństwach tzw. zachodu, by przekształcić je w całkiem obce struktury zbiorowego "życia", nadchodzącej szybkimi krokami rewolucji transhumanistycznej, przez wielu nazywanej też "ufonautyczną".


Nie bez znaczenia był wspomniany obraz istoty UFO, tuż obok niego, albo razem z nią, pokazano osobę LGBTQ, ofiarę mocno skrywanego Nowego MkUltra. Jako że INFOWARS przoduje w odkrywaniu tajemnic NWO więc było we wspomnianej audycji wiele o inżynierii genetycznej, motorze napędowym "Nowego Wspaniałego Świata", albo słuszniej "Nowoczesnego Wspaniałego świata". Wydaje się, że świat zachodni stanął u progu, za którym nie będzie już odwrotu. Pojawić się ma "Wyższa Rasa", ta sama o której marzył Hitler. Będzie co chwilę udoskonalana, tak długo aż okaże się podobna do załogantów pojazdów NOL.Czy jako Polacy, albo szerzej, jako Słowianie mamy szansę, by się uratować przed genetycznym Armagedonem ? Jeśli odzyskamy polityczną sterowność, możemy stworzyć strefy, gdzie tzw. "nowoczesność" Nowego Wspaniałego Świata będzie zabroniona, temu w pierwszej kolejności służą wszelkie programy nagłaśniające wielką rewolucję ufonautyczną filantropów VRIL ! Oni ją prowadzą na skalę globalną, rozpoczęli ją na początku lat 90-tych, to wtedy dotarła do Polski, ale o tym opowie wam poniższy film, zapraszamy.Elity farmakis – nowa cywilizacja farmakia
Nowi emisariusze wszystkich krajów łączcie się !
Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”
Megalityczna rzeczywistość kontra darwinistyczna Maja माया
O masonerii, gejach i UFO tylko dobrze...
Nowa Era – Czy aby napewno nowa ?
Szczególna teoria myślenia względnego

Fatima i polscy duchowi matrixowcy
UFO-Holizm
Duchowe elementy układanki UFO
Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne

Szaleństwo transgenderyzmu: kobieta ogłosiła się mężczyzną, a następnie psem
Spełnią się marzenia globalistów? ONZ planuje w przeciągu 12 lat stworzyć Rząd Światowy
Inne wymiary: abyssos, Tritos uranos, albo Boska osobliwość Stwórcy jako rzeczywistość natury


Jeśli państwo się zastanowią bardziej nad zjawiskiem UFO, nad tym w którym kierunku zmierza  tzw. "cywilizacja zachodnia", jak wiele jest naśladownictwa, branego wprost z fenomenu  latających spodków, z danych dostarczanych przez ufologów, to można odnieść wrażenie, że  jesteśmy jako ludzkość przerabiani na ich modłę, mamy stać się podobni do nich, mamy przemodelować tak naszą cywilizację chrześcijańską, iż sami staniemy się OBCYMI ! To jest bardzo niepokojące, a czasami przerażające, zwłaszcza kiedy na arenę dziejów wchodzi inżynieria genetyczna, będąca diabelską drogą do zatracenia czystości genetycznej, danej nam przez Boga Ojca Jezusa Chrystusa podczas stwarzania ludzkości.


Nowa Wspaniała UFO cywilizacja iluminacka - duchowo biblijna analiza glo...


Plan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opętańcy - HoggardNajszybsza droga do nieba ! - sensacyjne ustalenia pastora Hogarda, ks. ...


Duchowe tajemnice polskojęzycznych polityków - Kaczyński przybywa zza grobu !


Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów - Polska kolejny raz najechana
https://www.youtube.com/watch?v=LE0ikIZWPRg


Duchowe istoty z innego wymiaru "najdalszej północy" w oparciu o biblijn...
Plany opetańców z Nowego Towarzystwa Vril a sprawa PolskaTajna operacja "Odra 2018" -  VRIL THULE w akcji ?!Produkcja żywnosci tak jak w filmie "Zielona Pożywka", sensacyjne informacje !!!Diaboliczna asymilacja Polaków do zachodniej cywilizacji demonicznej Nauki kosmitów na Watykanie - Maryja to przepowiedziała ! - Ks. Natanek
Technologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawanso...Polskie partie antydiabelskie i antyenwuowskie są możliwe do zrealizowania !
Polski duchowy ruch oporu przeciw organizacjom dwóch trójkątówPonadświatowe intelekty, Matka Boża Anielska oraz Tritos Uranos