piątek, 17 maja 2013

Cywilizacje popotopowe czy przedpotopowe ?


W tej odsłonie tajemnic naszej tożsamości cywilizacyjnej postaram się zasygnalizować kolejny 'nierozwiązany' do tej pory problem globalnego potopu, który chrześcijanie nazywają Biblijnym. Czy znajdowane budowle megalityczne pochodzą z czasów po potopowych czy przedpotopowych ? Określenie czasu, w którym te budowle zostały zniszczone i przykryte osadem wydaje się zadaniem łatwym, a to ze względu na zalegającą warstwę ziemi, naniesionej najprawdopodobniej przez globalny potop. Wielu badaczy podkreśla problem datowanych szczątków ludzkich znajdowanych w obrębie tych budowli. Trzeba podkreślić, że wydaje się, iż jest to problem drugorzędny, ludzkie szczątki mogą być pozostałością ludzi przybyłych na te tereny jakiś czas po potopie, którzy zastali te budowle..., dokonali oni często zmian w tych tajemniczych konstrukcjach lub starali się je w jakiś sposób „restaurować” Wywierały one na nich określony wpływ, co miało często odzwierciedlenie w inskrypcjach, które pokrywają te "święte budowle" jak je te ludy określały. Czasami ludzie zamieszkujący w pobliżu tych budowli opisywali je jako pozostałości innych dawniejszych cywilizacji, nie przypisując sobie praw własności do nich.

Czy budowle napotkane przez ludy przybyłe na popotopowe tereny są wynikiem ich dziłalności budowlanej ? Oto cytat świadczący o typowej ludzkiej słabości przypisywania sobie osiągnięć innych, dawniejszej cywilizacji:

"...Podobnie ma się sprawa z jego osiągnięciami jako budowniczego. Werner Keller ("ŚLADAMI BIBLII". Oficyna Wydawnicza MAK, (1998), str. 109) wyraził to bardzo dosadnie:
"Żadne inne imię królewskie nie powtarza się tak często w Egipcie jak wielkiego Ramzesa, który nawet dzieła swoich poprzedników podpisywał własnym imieniem."

Jest to fakt powszechnie znany w kręgu egiptologów: notorycznie, bezczelnie i bez najmniejszych skrupułów przypisywał sobie wzniesienie wielu budowli i monumentów, które były dziełem wcześniejszych władców. Kazał podpisać swym imieniem tyle zabytków, że uczeni mają czasami problem z określeniem kto tak naprawdę je stworzył..."Wiele z konstrukcji starożytnych może być pozostałością przedpotopową ! Z pewnością są nimi piramidy z płaskowyżu Giza. Do tego dochodzi problem z samą metodą datowania.

(Teotihuacan przed odkopaniem...)

Określanie wieku metodą radioaktywnego węgla C14 jest dokładne i precyzyjne, ale pod warunkiem, że badana próbka będzie dobrze przygotowana oraz rozpoznana, jednak stosowane przez naukowców metody datowania opierają się na założeniach, które co prawda mogą być użyteczne, ale często prowadzą do bardzo rozbieżnych wniosków. Dlatego podawane przez nich daty ciągle są rewidowane. Co jakiś czas opracowuje się nowe metody datowania. Jak dalece można na nich polegać? O jednej z nich, zwanej metodą termoluminescencyjną, czytamy w The New Encyclopædia Britannica: „Charakterystyczne dla obecnego stanu termoluminescencyjnej metody datowania to raczej nadzieje niż konkretne osiągnięcia”


Polecam szczególnie na tym blogu ten oto wpis :
Zapraszam do innego wymiaru poprzedniej cywilizacji, czy znacie taką Ziemię ?
znajdziecie tam państwo bardzo ciekawe dowody na cywilizację przedpotopową, cywilizację kosmiczną lub innowymiarową !


Jak podano w czasopiśmie Popular Science (listopad 1979, s. 81), fizyk Robert Gentry jest „przekonany, iż wszystkie daty ustalone na podstawie rozpadu promieniotwórczego mogą być błędne, przy czym nie chodzi tu o kilka lat, lecz o całe rzędy wielkości”. W artykule zaznaczono, że w świetle odkryć tego uczonego „człowiek być może chodzi po ziemi zaledwie od kilku tysięcy lat, nie zaś od 3,6 miliona lat”. Weźmy na przykład „zegar archeologiczny”. Ten sposób datowania na podstawie oznaczenia zawartości izotopu węgla uczeni na całym świecie udoskonalali przez ponad 20 lat. Zdobył powszechny aplauz jako metoda precyzyjnego datowania przedmiotów pochodzących z zamierzchłej przeszłości. Jednakże potem w Uppsali (Szwecja) odbyła się światowa konferencja, podczas której wymienili swoje spostrzeżenia specjaliści w dziedzinie radiochemii, archeologii i geologii. W sprawozdaniu z tej konferencji powiedziano, że podstawowe założenia, na których opierano dokonywanie pomiarów, okazały się w mniejszym lub większym stopniu zawodne. Na przykład stwierdzono, że tempo tworzenia się radiowęgla w atmosferze nie było w przeszłości zawsze jednakowe i że przy datowaniu przedmiotów pochodzących gdzieś z roku 2000 p.n.e. albo jeszcze starszych metoda ta jest niepewna. W związku z tym warto zwrócić uwagę na zamieszczoną w czasopiśmie Science wypowiedź laureata nagrody Nobla, fizyka jądrowego W.F. Libby’ego, jednego z pionierów datowania radiowęglowego: „Prace badawcze nad udoskonalaniem techniki datowania prowadzono w dwóch etapach — datowania próbek pochodzących z czasów historycznych i prehistorycznych. Obaj z Arnoldem [współpracownikiem] przeżyliśmy pierwszy szok, gdy nasi doradcy poinformowali nas, że historia sięga wstecz nie dalej jak 5000 lat. (...) Ciągle czyta się przecież, że ta czy inna kultura albo ta czy inna miejscowość odkryta przez archeologów liczy 20 000 lat. Dowiedzieliśmy się nagle, że te liczby, te dane o wieku, nie są należycie udokumentowane”


Proponuję zapoznać się z kilkoma dowodami na poparcie historycznego zdarzenia jakim był globalny potop. Wnioski płynące z wyników wielu niezależnych badań tego tematu są niesłychanie ważne i stanowią dla wielu problem, z którym jest im się ciężko uporać. Na pokazanych poniżej zdjęciach widać zalegającą grubą warstwę ziemi, (lub jej brak po archeologicznych pracach mających za zadanie odkopanie tych konstrukcji), jest ona już częściowo usunięta z budowli przedpotopowych. Na zdjęciach czarno białych z Ameryki południowej zbadana warstwa gleby przed wykopaliskami wynosiła 8 (osiem) metrów i więcej ! 

(przepraszam czytelników innegomedium za pomyłkę w ilości metrów tej warstwy, podana na tej wspaniałej stronie była błędna, niestety nie można jej już poprawić po moderacji administratora, jednak 8 metrów to wciąż bardzo gruba warstwa, za guba !) Jest to stanowczo za dużo dla wytłumaczenia jej jako będącej nawianą „powłoką” !

Wyniki wielu naukowych badań pozwalają na stwierdzenie, że działalność erozyjna gruntów obecna na kuli ziemskiej była w przeszłości gwałtowna i katastroficzna, a zatem w geologicznej skali czasu krótkotrwała, dlatego też osady te nie są uporządkowane według założonej kolejności i w większości wypadków nie pasują do przyjętego wzorca kolumny geologicznej. W przypadku Potopu mamy do czynienia z trzema rodzajami erozji. Są to: ablacja deszczowa, erozja rzeczna i erozja morska (rezultat działania fal przybojowych i pływów morskich). Dla nas ważnymi erozjami są deszczowa i morska-fal przybojowych. Rodzaj erozji zwany Ablacją deszczową występuje na pochyłościach, głównie w miejscach ogołoconych z roślinności. Najbardziej widoczne jest to po deszczu na stokach wzgórz, po których przebiegają polne drogi. Wody opadowe wymywają glebę, następnie piasek i żwir, i spłukują je w dół zbocza, tworząc z nich stożki napływowe. Erozja tego typu różni się od rzecznej tym, że przebiega na całym obszarze o pewnej pochyłości.


Erozja morska, której przyczyną są pływy i fale przybojowe. Pływy, to bardzo spokojne, rytmiczne zmiany poziomu morza, wywołane zewnętrznymi siłami grawitacyjnymi wywieranymi przez Księżyc i Słońce, zmiany o prędkości nie przekraczającej kilku metrów na godzinę. Ich działanie erozyjne jest bardzo nieznaczne, w przeciwieństwie do erozji potężnych fal przybojowych, które oddziałują szczególnie efektywnie na strome i wysokie wybrzeża. Ciśnienia wywierane przez nie sięgają dziesiątków ton na m2, przy falach przekraczających nawet 35 m wysokości. Erozja wywołana ruchem wody jest głównym czynnikiem powstawania skał osadowych, iłów, piasków i innych aluwiów. Rzeźbiące działanie wody jest procesem urozmaicającym topografię, od najwyższych gór po nadmorskie plaże. Erozja ta nie ogranicza się ponadto do mechanicznego jedynie oddziaływania wody. Wiąże się z nią ściśle wietrzenie skał, również chemiczne. W rezultacie tego procesu skały stają się mniej spoiste i tym samym bardziej podatne na wietrzenie mechaniczne. ( zdjęcia skał z płaskowyżu Giza poddanych działaniu wody morskiej znajdują się tutaj:

i tutaj:

Ameryka południowa z jej tysiącami piramid oraz tajemniczych miejsc przysparza naukowcom niemało kłopotów interpretacycjnych, ich domniemania niestety nie uwzględniają globalnego potopu oraz super cywilizacji poprzedzającej wszystkie inne, dającej początek wszystkim następnym.

Oto co piszą na temat swoich prac:

[...]Nieprędko jeszcze uda się w sposób ostateczny i bezsporny wyświetlić wszystkie problemy związane z tym fascynującym tematem; na przykład niełatwo będzie wyjaśnić kwestie chronologiczne.(oczywiście nie biorąc pod uwagę dowodów w postaci Biblijnego potopu ! - dopis mój) Nie należy jednak przypuszczać, że archeologia meksykańska jest zaniedbaną dziedziną wiedzy. Słynni amerykaniści (angielscy, północno- i środkowoamerykańscy, niemieccy, francuscy, włoscy, radzieccy i inni) poświęcili jej całe lata uciążliwych studiów i badań i osiągnęli wiele wspaniałych wyników. Prace niestrudzonych badaczy (podróżników, archeologów, etnologów, lingwistów) i rezultaty badań terenowych prowadzonych przez ekspedycje archeologiczne ciągle dostarczają dowodów na to, iż mnóstwo jest jeszcze do odkrycia. Trzeba przeprowadzić dużo dalszych prac badawczych, aby rozwiązać zagmatwane problemy historyczne, etnologiczne i językowe. Wiele słynnych obiektów leży w gruzach. Jest to wynik działalności zarówno człowieka, jak i przyrody.(potopu ! dopis mój) Korzenie i gałęzie tropikalnej dżungli jukatańskiej, prawdziwe dźwignie naturalne, skutecznie obalały piramidy i mury oszczędzone przez nieoświeconych mieszkańców jedynie dlatego, że były niedostępne[...] "nieoświeconych" ? a może po prostu przybyłych na te tereny po kataklizmie ![...]Jeżeli chodzi o problem naczelny, a mianowicie istnienia więzi kulturowej między Meksykiem sprzed podboju i starożytnym Starym Światem, można prawdopodobnie uznać, że nawet gdyby więź taka istniała, działoby się to w czasach nieskończenie odległych i nie mogłoby mieć żadnego wpływu na pochodzenie starożytnych pism meksykańskich (ależ nie tak dawno i oczywiście tajemnica jest większa niż się "naszym naukowcom" wydaje ! - dopis mój). ... Profesor Artur Poznański w zupełnie nowy sposób rozwiązuje ten problem: Tiahuanaco, położone na wybrzeżu jeziora Titicaca (Boliwia) w wysokich Andach Ameryki Południowej, jest zdaniem Poznańskiego ową zaklętą krainą, która według legend indiańskich, wspartych świadectwami archeologicznymi, stanowiła kolebkę osadnictwa i kultury ludzkiej, nie tylko półkuli zachodniej, ale całej naszej planety !. Nie będziemy jednak szczegółowo omawiać powyższej teorii, gdyż wykracza to poza ramy opracowania[...] (jak zwykle nasz badacz wiedział to co wy drodzy czytelnicy tego bloga, mianowicie to, że planetarna cywilizacja ludzkości przedpotopowej była jedną cywilizacją z jednym językiem i zaawansowaną wiedzą [nie mylić z techniką] o otaczającym ich świecie ! - dopis mój)[...]Kiedy Majowie po raz pierwszy pojawili się na widowni, mieli już w pełni rozwinięte pismo oraz wiedzę astronomiczną i matematyczną, (a to ciekawe ! :-) , skąd ta wiedza ? nie przypadkiem od Noego ?! - dopis mój) co wskazywałoby na uprzedni długotrwały proces ewolucji (o którym nic nie wiemy)(o wkońcu przyznają że czegoś nie wiedzą zamiast wytwarzać teorie ewolucyjne ! - dopis mój), chyba że zaistniał przypadek importu kultury, to zaś trudno sobie wyobrazić.(ależ łatwo ! tu na tym blogu są na to dowody ! - dopis mój) Uczeni nie osiągnęli dotychczas porozumienia w sprawie

korelacji, jakie zachodzą między datami Mdjów a naszym kalendarzem[...][...]Wysuwano wiele teorii dotyczących przyczyny bądź przyczyn upadku Starego Imperium Majów. Prawdopodobnie przyczyna była niejedna i miejmy nadzieję, że w trakcie przyszłych badań ten i inne problemy doczekają się właściwego rozwiązania[...] Przyczyna upadku luydzkości jest znana, natomiast fizyczny proces jaki zniszczył fizycznie poprzednią ludzkość jest przedstawiany tu na tym blogu, jest nim Biblijny potop o charakterze ogólnoświartowym.


"...Który wszystko widział po krańce świata, poznał morza i góry I przemierzył, w mrok najgłębszy zajrzał, z przyjacielem pospołu wrogów pokonał. Zdobył mądrość, wszystko widział a przejrzał, widział rzeczy zakryte, wiedział tajemne, przyniósł wieści sprzed wielkiego potopu. Kiedy w drogę daleką wyruszył, zmęczył się ogromnie, przyszedł z powrotem. Na kamieniu wyrył powieść o trudach. Murami otoczył warowny Uruk, gród i spichlerz świetny świę­tej Eanny. Obejrzyj mury, na których fryz jak z miedzi! Spójrz na wały, którym nie masz podobnych! Głazów dotknij, w któ­rych z dawien dawna obracają się trzpienie wrót, i wnijdź do Eanny, w domostwo Isztar, któremu równego nie wzniesie ża­den władca wśród potomnych i żaden człowiek. Wstąp a przejdź się po murach Uruku, podwaliny ich obejrzyj, sprawdź dłonią cegły. Czyliż te cegły nie są wypalone? Czyż nie kładło tych murów siedmiu mędrców? Większy jest nad wszystkich mężów Gilgamesz, w dwóch trze­cich bogiem będący, w jednej trzeciej człowiekiem..." - Epos o Gilgameszu, fragment.


(Ciągle przysypane piramidy w Ameryce południowej)

Czy Gilgamesz nie był przypadkiem "produktem" bogów ?

Do naszych czasów przetrwało pięć niezależnych sumeryjskich poematów o Gilgameszu, spisanych w większości na tabliczkach z pierwszej połowy II tys. p.n.e., ale będących najprawdopodobniej kopiami starszych utworów, pochodzących z końca III tys. p.n.e. Znanych jest jedenaście fragmentów wersji starobabilońskiej, w tym trzy niemal kompletne tabliczki. Epos ten – zawierający między innymi opis potopu powstał na kanwie wcześniejszych sumeryjskich opowieści o tym władcy. Znany jest pod akadyjską nazwą "ša naqba imuru" (tłum. "Ten, który widział wszystko"), powstałą od pierwszych rozpoczynających ją słów Utwór ten – spisany na dwunastu tabliczkach – odkryto po raz pierwszy w 1850 roku wśród tekstów znalezionych w bibliotece pałacowej króla asyryjskiego Aszurbanipala w Niniwie.

Dwa zdjęcia poniżej zrobione podczas wyprawy słynnego polskiego odkrywcy Artura Poznańskiego, widzimy warstwę ziemi naniesionej przez Biblijny potop. Puma Punku znajduje się na wysokości 3800 m n.p.m. Na zdjęciach widzimy masywne bloki skalne, które były połączone ze sobą w skomplikowany sposób, zapewniając solidną konstrukcję. Jednak siła wody globalnego potopu rozrzuciła tą konstrukcję jak klocki lego.
3 Zdjęcia poniżej to tereny dzisiejszej Turcji, to nie są pozostalości z Ameryki południowej ! Ta sama technologia kamieniarska i podobne zniszczenia do tych z Ameryki..., widoczne działanie wód potopu, które niosły wielką ilość błota i wszelkich innych materiałów...
                                                                                                     Tutaj widać ślady potopu w Balbek

Odkopywane ruiny w Gobekli Tepe, wymyśla się wiele teorii na temat pochodzenia warstwy ziemi zalegającej na terenach starożytnych ruin, opowiada się że starożytni zakopywali swoje budowle, że były to lokalne powodzie itp... lecz wszystkie dowody na całym świecie wskazują na globalny kataklizm w postaci powodzi o rozmiarach tego opisanego w Biblii.

Dlaczego mieli by wpierw niszczyć często swoje własne konstrukcje ? następnie je zasypywać, i to wszystkie ?! Takie twierdzenia są po prostu niedorzeczne, dziecinne i pozbawione sensu, nie wspominając o dowodach archeologicznych, geologicznych i historycznych przemawiających za gigantyczną powodzią wszechczasów Stare zdjęcia przedstawiające poiramidy z Teotihuacan
Wszędzie się odkopuje wielkie megality, megality przykryte grubą warstwą ziemi !Zdjęcia z wyspy wielkanocnej, naniesiona warstwa ziemi potopowej...Struktury Yonagunii zatopione przez podnoszące się wody oceanów
Budowle megalityczne na calym świecie są przykryte warstwą potopową. Ameryka południowa, piramidy i odsłonięte elementy powierzchni tych budowli oraz ich otoczenia wskazują na przedpotopowe pochodzenie tych konstrukcji ! Zamieszczone zdjęcia ukazują także jaka ilość osadów została naniesiona na te tereny...!Kolejne 5 zdjęć przedstawia tereny wokoło piramidy pokazanej na pierwszym dolnym, warstwa naniesionej gleby potopowej z jej charakterystycznym układem osadzania się warstw !


Na kolejnym pierwszym zdjęciu widać zbliżnie (prawa strona) warstw, większe cięższe elementy zostały osadzone pierwsze na dole, następnie coraz mniejsze gabaryty ku górze.
Kolejne 5 zdjęć na których widać warstwe ziemi naniesionej podczas kataklizmu.


Piramidy przed odkopaniem i po odkopaniu:


Wygląd cywilizacji Ziemian przed potopem był nie tylko szokująco odmienny od naszej dzisiejszej, ale działy się tam w pewnym momencie rzeczy, których dzisiejsze elity nie chcą, byśmy o nich wiedzieli oraz byli świadomi, o tym właśnie jest artykuł pt.:"Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)"

We wspaniałym archeologicznym filmie (From the Brink of Extinction (Ruins of Old Earth) prezentującym zniszczenia dokonane przez Biblijny potop, można zobaczyć tajemnicze konstrukcja znajdujące się na dnie oceanów, swoim wyglądem przypominają piramidy jak ta ze zdjęcia powyżej, oto dwa zdjęcia z tego filmu:

Film From the Brink of Extinction (Ruins of Old Earth) jest zaprezentowany tu na tym blogu z zakładce o tytule: "Zapraszam do innego wymiaru poprzedniej cywilizacji..."


Zniszczenia niektórych odkopanych piramid potwierdzają to niezwykłe zdarzenie jakim był Biblijny potop...
Kolejna częściowo odkopana i zniszczona piramida

Folia okrywająca częściowo odkopane elementy budowli w dziewiczym miejscu.


Lasy Ameryki południowej skrywają ciągle jeszcze skarby archeologiczne:Widok ze szczytu piramidy


Kolejne kilka zdjęć z terenów Ameryki południowej, obrazy pokazujące zapomniany tajemniczy świat, prawdopodobnie przedpotopowy. Niezwykłe jest to, że obecna cywilizacja nie jest świadoma swojej historii, jakaś siła/siły nie pozwalają uświadomić całej populacji Ziemian jej historii, jakże niezwykłej ! Zapomniana rzeczywistość jest skrywana pod piachem i osadem potopowym ! Wydaje się, że to jakiś odmienny świat. Ktoś spowodował że żyjemy, że funkcjonujemy, że doświadczamy tego niezwykłego prawdziwego i rzeczywistego świata planety w układzie gwiazdy Słońca. Spoklądamy w niebo, a czy zdajemy sobie sprawę z kosmicznego aspektu naszego bytowania ? Przydałoby się wiedzieć więcej o zapomnianej ludzkości, o tym co się działo całkiem niedawno. Wielu sądzi, że to jakieś odległe eony czasu, a jednak tak nie jest...


Zdjęcia poniżej to ujawnione nowe odkrycia z Ameryki:Dwie kompilacje zdjęciowe pokazujące nieznane tereny z Ameryki południowej, tylko zdjęcia zostały udostępnione, wskazują jednak one na nieodkryte jeszcze archeologiczne miejsca. Z jakichś powodów są utrzymywane w tajemnicy !
Zdjęcia piramidy z Cholula Puebla, rok 1910 oraz nowsze, warstwa ziemi potopowej przykrywająca konstrukcje starodawnej cywilizacji...Wygląd tego miejsca dzisiaj, częściowo odkopane ruiny piramidy z Cholula


To zdjęcie przedstawia tunel pod tą piramidą:
Tutaj natomiast widok z lotu ptaka:
tak prawdopodobnie wygląda ta piramida gdy usunięty zostanie osad zalegający na tych terenach


Zdjęcia przedstawiają widok z nieodkopanych jeszcze piramid w Ameryce południowejW Egipcie w zależności od rodzaju użytego materiału, techniki budowlanej oraz solidnoci wykonania piramid obserwuje się różny poziom zniszczeń wywołanych napływającą wodą potopową, piramidy w Dahshur:Piramida egipska Djoser
Piramidy Abusir
Oczywiście Egipskie budowle i ich zniszczenia są sprawą dyskusyjną, nie są znane profesjonalne badania pod kontem zniszczeń wywołanych uderzeniem wody globalnego kataklizmu, nie wiemy, czy i które budowle są zniszczone przez człowieka, a które przez kataklizm, wydaje się jednak że duża część zniszczeń to efekt działania wody...

Temat zniszczeń potopu Noego jest bardziej skomplikowany niż by się mogło wydawać, piramidy egipskie przedstawiają sobą problem interpretacyjny, bo na przykład taka piramida Fayoum mogła być prawdopodobnie obudowana po potopie przez dobrej jakości, idealnie przyciętą skałę, lecz jej wnętrze to cegły błotne, jednak nawet to jest ciągle dyskusyjne biorąc pod uwagę ślady erozji wodnej skały okalającej ją..., zdjęcie poniżej

albo ta piramida Amenemhetodnosnie śladów potopu z Egiptu polecam ten wpis !
oraz to wideo:

Piramidy z Giza - dowody na globalny kataklizmErozja skał egipskich wskazuje na dzialanie wody potopu...


Dolne zdjęcie to piramidy z Ameryki południowej, zniszczenia przypominają te z Egipyu


Oto kilka dodatkowych bardzo cennych starych zdjęć, pokazujących że konstrukcje megalityczne uległy zniszczeniu w wyniku WIELKIEJ katastrofy ! Nie zostały wcale zakopane przez mieszkańców, ale zalane wodami potopu Noego. Od tamtej pory nikt ich nie "zamieszkiwał", nie używał ! Wszystko jest szokująco tajemnicze i jednocześnie pociągające, jak wyglądał ten zaginiony świat ? O czym myśleli tamci ludzie, kogo spotykali w tej rzeczywistości (wokoło albo na piramidach) ?!Naniesiony rumosz skalny przez napływajace wody ?Wygląda na to, że archeolodzy "restaurując" zabytki nieświadomie zacierają ślady katastrofy...
Widoczne uszkodzenia, których nikt nigdy nie naprawiał od czasu KATAKLIZMU !

Bardzo cenne zdjęcie pokazujące zarośniętą i zasypaną piramidę, oraz częściowo odkopaną połowę tej zniszczonej konstrukcji:

Więcej o tajemnicach USZKODZONYCH piramid z Ameryki pod tym adresem:


Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas Kindel


Indie też zostały dotknięte tym wydarzeniem..., może powinienem napisać tereny, na których znajdują się dzisiejsze Indie...Księga Rodzaju 7:11

"...W roku sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się upusty nieba...."


Piramida odkryta dzięki skanowaniu sonarem, wybrzeża wysp Biminii po lewej, dla porównania po prawej piramida Tikal.


Tu inne podwodne pozostałości świata przedpotopowego z Biminii, (6 zdjęć poniżej)

Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas Kindel

Archeo Matrix - więcej tutaj: Chrześcijańskie anamnesis

Zagadnienie wpływu, jaki Potop wywarł na biosferę, dotyczy życia, a zatem flory i fauny przed i po Potopie, drastycznej zmiany ustroju klimatycznego Ziemi, skutków katastrofalnego zalewu wód i kosmicznego mrozu w odniesieniu do zwierząt, powstania cmentarzysk kości zwierzęcych i skamieniałości w czasie Potopu, wreszcie spadku długowieczności człowieka po Potopie. odnośnie tych elementów odsyłam państwa do tych wpisów: http://argonauta.pl/bog-przywraca-to-co-przeminelo-czyli-oblivion-w-nowej-formie/


 Proponuję zapoznać się z 5 minutowym filmikiem pt.: "O co im chodzi", znajdą w nim państwo informacje dlaczego starożytne artefakty zaginionych cywilizacji (przedpotopowych), a także szkielety lub resztki gigantów są skrywane przez światowe elity. Dodatkowo przedstawia się tam cenne uwagi na temat sytuacji społeczeństw, jak są manipulowane, dlaczego spora ich część jest zadłużana, te skryte i celowe działania mają jeden cel, jaki ? Wystarczy obejrzeć pierwsze kilkanaście sekund tego materiału.

O co im chodzi ?Biały Egipt - Historia ras i ludów starożytnego Egiptu, część 01 (język Polski)
Biały Egipt - Historia ras i ludów starożytnego Egiptu, część 02 (język Polski)

http://www.youtube.com/watch?v=_-4URgn88M8
Podwodne pozostałości cywilizacji Noego....

Wiele śladów zaawansowanej cywilizacji występuje w starożytnej miejscowości zwanej dzisiaj Petrą, polecam wpis gdzie zapoznają się państwo z wieloma dowodami  niszczycielskich właściwości wód potopu Noego !

Pierwsze zdjęcie to podwodny starożytny Izrael:
Następne to wybrzeże Italii:
dwa zdjęcia z Biminii:


Zdjęcie poniżej to ogromne jezioro w Guatemali i podwodne znalezisko usadowione na dnie tego zbiornika wodnego, zaginione szczątki poprzedniej ludzkości ?
Peloponez, Grecja, starożytna pozostałość muru...
Dwa kolejne zdjęcia to podwodne tereny Jamajki:Zdjęcie poniżej to zapomniane podwodne tereny z Indii, Mahabalipuram:


Poniżej czaszka znaleziona w podwodnej jaskini pokazanej na 3 zdjęciu!!! Podmorskie okolice Peru.

Odnośnie tajemnicy wieku Ziemi oraz wszechświata to zapraszam na niezwykle ciekawy film w tej tematyce pod tym adresem:
Chuck Missler Stwarzanie i upadek Czlowieka czesc 03   
https://www.youtube.com/watch?v=b7O8cbu5Bh4&list=UU25z0zGhR3HcQd4Di5sftyQ


(...)W Mongolii Wewnętrznej archeolodzy znaleźli szkielet wielkiego dinozaura, największego z odkrytych dotąd w Azji. Długi na 21 metrów i wysoki na 6 dinozaur musiał ważyć 100 ton. Znaleziono go w zachodniej części stepu Xilin-Gol. Region ten zwany jest „cmentarzem dinozaurów”, bo już wielokrotnie znajdowano tam szkielety i skamieniałe jaja dinozaurów. Po ponad 70 000 000 lat znajduje się szkielet ot tak po prostu - w stepie? Nawet biorąc pod uwagę wielkie burze i zwią­zane z nimi wichury, które mogłyby zedrzeć wierzchnią warstwę gruntu, odkrycie takie należałoby uznać za niezwykle szczęśliwy przypadek. Doniesienia prasowe z ostatnich miesięcy dowodząjednak, że na całym świecie dochodzi do podobnych znalezisk.

W Brazylii jakaś kobieta wyprowadziła na spacer psa i znalazła przy okazji kompletny szkielet dinozaura. U wybrzeży Sumatry rybacy znaleźli szkielet w swoich sieciach i przerazili się, że to kości smoka. Przybyli na miejsce naukowcy zidenty­fikowali to znalezisko jako szczątki wodnego dinozaura. Po 64 000 000 lat można więc jeszcze złapać w zwykłe sieci szkielet dinozaura? Czy te stare kości nie po­winny były już dawno się rozpaść, pokryć koralami albo w jakiś inny sposób zamie­nić się w pył?


Szczątki naszych przodków, mimo że najczęściej znajdowały się w grobach, szybko ulegały rozkładowi. Dlaczego po dinozaurach, których nikt nie składał do grobów, pozostało po tak długim czasie tak wiele szczątków? Ich kości rozsiane są na całym świecie: w obu Amerykach, Afryce, Europie, Australii, Azji, nawet na Antarktydzie. Wszędzie szkielety i skamieniałe ślady znajdowano bardzo płytko, czasem wręcz na powierzchni. Fakt ten, przy bliższym zastanowieniu, musi na­prawdę skłonić do myślenia.

Zwierzę, które padło przed milionami lat, powinno było ulec rozkładowi. Szkie­lety o długości i wysokości wielu metrów nie zachowują się tak łatwo w sypkim piasku! A już na pewno nie w stanie kompletnym, w trójwymiarowym układzie. W innym wypadku Afryka powinna być usiana skamieniałymi i kamieniejącymi kośćmi zwierząt, które padły tam w ciągu ostatnich lat. A przecież tak nie jest. Istnieje tylko jedno wyjaśnienie: zwłoki zostały w ciągu bardzo krótkiego czasu pokryte szybko twardniejącym, naniesionym przez wodę materiałem (piaskiem, lessem, popiołem wulkanicznym) i w ten sposób zakonserwowane.


Ciekawe jest też odkrycie włosa, wystającego z bloku kamiennego, pochodzą­cego z piramidy Cheopsa. Znalazł go profesor doktor Joseph Davidovits z francu­skiego Geopolymer-Intitut, który badał próbki kamieni pod mikroskopem. Albo ten włos jest starszy od naturalnie powstałego materiału skalnego, albo ów blok skalny został wyprodukowany przez człowieka. Badania i pomiary bloków użytych do budowy piramidy wykazały w nich zbyt wielki jak na naturalną skałę udział wody, co byłoby jednak zupełnie normalne w przypadku betonu.

 Świadczyłoby to o tym, że przynajmniej część bloków w piramidzie Cheopsa została wyproduko­wana sztucznie, choć niewątpliwie są tam też bloki z naturalnej skały. W innym wypadku ten znaleziony włos powinien być niewiarygodnie stary, bo musi być on przecież starszy od skały. Obie te interpretacje pozostają jednak w jaskrawej sprzecz­ności z naszym konwencjonalnym obrazem świata. [Więcej w temacie piramid sprzed potopu tutaj: http://technologiamaszynowa.blogspot.com/2013/06/piramidy-z-giza-brama-do-innej.html

Innego niezwykłego odkrycia dokonano parę kilometrów od Glen Rose, w po­bliżu Chalk Mountain, w warstwie z rozmaitymi skamieniałościami. Znaleziono tam kompletnie skamieniały ludzki palec, składający się z takiego samego materia­łu wapiennego jak skały w okolicach Glen Rose. Z wyglądu niczym się nie różni od palca żywego człowieka. Badania porównawcze wskazują, że jest to palec kobiety, przy czym jego wielkość o 20% przekracza przeciętną u ludzi współczes-nych. Zachował się nawet paznokieć. Zrobiono przekrój skamieniałego palca i poddano go różnym badaniom.
Wykazały one, że wewnątrz można wyróżnić nie tylko kości, ale i szpik kostny, częściowo zastąpione minerałami przenikającymi z podłoża, w któ­rym palec był uwięziony. Znalezisko to jest z pewnością niezwykłe, unikatowe, bo kompletnie skamie­niały nie tylko kości, ale i mięśnie. Mogło to nastąpić w trakcie bardzo szybkiego procesu, kiedy to palec został pogrzebany w miękkim materiale podłoża bez dopły­wu powietrza. Podłoże i palec musiały przy tym bardzo szybko zamienić się w kamień, bo inaczej tkanki uległyby rozkładowi.(...) W tym temacie więcej tutaj:Proszę się zapoznać z tym wpisem gdzie zebrałem najważniejszą wiedzę umożliwiającą wyciągnięcie wniosków o przyczynach potopu oraz Aniołach ingerujących w ludzkość, jest to kulminacja całego bloga oraz wiadomości tu zawartych:

Zapraszam także na powstającą nową stronę o tej samej tematyce: http://argonauta.pl/biologiczno-duchowe-instytuty-megalityczne/

ZNAKOMITE FILMY W TEMACIE

Żelazna logika naukowca kreacjonisty - dr Thomas Kindell


dr Kent Hovind - DVD nr 6 - Teoria Hovinda


Linki:
Starożytne drogi do innego świata - część I
Zakazana archeologia, kreacjonizm i psychoanaliza drogą do katharsis
Dziwny jest ten świat, jeszcze bardziej dziwny był przedpotopowy
Przedświadomość megalityczna
Zakazana geologia to zakazana planetarna pamięć (Duchowy 'Total Recall')
Odnaleziony trzypalczasty humanoid z Nazca !
Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty..."
Zakazane obrazy świadomości (archeologicznej tożsamości)
Starożytni posiadali możliwości modelowania gór, ale w jakim celu ?
Zapraszam do innego wymiaru poprzedniej cywilizacji, czy znacie taką Ziemię ?
Dowody historyczne na globalny starożytny kataklizm
Piramidy z Giza, dowody na globalny kataklizm – Stephen Mehler prezentuje
Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?
Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !
Megalityczne hinduskie świątynie – zakodowane informacje
Megalityczne świątynie hindusów i ich tajemnicze kody
Synowie Światłości kontra mutanci (Darwina)

„poczułem, że MOC wyszła ze Mnie” δυναμιν – kosmiczny klej Qi
Porwane czy asymilowane ?
Duchowe poglądy o rzeczywistości
Polska szachownica 2015 – tylko energetyczna ?
Tajemnica zmiennokształtnych ufo wyjaśniona ?
Dowody historyczne na globalny starożytny kataklizm
Zagadkowe konstrukcje na Marsie. Starożytne Vimany to prawda ?
Poważna hinduska instytucja naukowa oraz nobliści zajmą się Vimanami
„oto Czuwający i Święty zstępował z nieba” – עיר
Cenzura w USA? W szkołach nie wolno kwestionować „teorii ewolucji” i „globalnego ocieplenia”
„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie
Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny
Biologiczno duchowe instytuty megalityczne ?
Ucieczką jest Bóg Starożytny
Starożytne drogocenne perły
Narzędzia psycho technologii ?
„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie
Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?
Przejścia przez duchowe bramy – ale dokąd ?"
Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?
Szczególna teoria myślenia względnego
Tożsamość archeologiczna
Żelazna logika naukowca kreacjonisty – dr Thomas Kindell
Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego
Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne
Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego

Sensacja – znaleziono dinozaura z dobrze zachowaną skórą
"Fragmenty szczątków dinozaurów zostały przeniesione do muzeum, gdzie zostały starannie skatalogowane. Naukowcy pracujący w muzeum od razu zrozumieli, że mają do czynienia z czymś zupełnie niezwykłym. Zazwyczaj odnajdywane są kości i zęby, które są zniekształcone. Najwięcej dinozaurów znaleziono w Chinach, ale większość była „spłaszczona”. Ten znaleziony w Kanadzie jest doskonale zachowany. Pikanterii dodaje fakt, że zachowała się także skóra! „To nie jest tylko szkielet” - powiedział pracownik muzeum, lekarz Caleb Braun. „Mamy dinozaura”. Jego skamieniałości wywołały poruszenie wśród paleontologów na całym świecie. Wszyscy są zaskoczeni, jak dobrze zachowały się szczątki. Dinozaur jest w takim stanie, jakby padł kilka tygodni temu. „Nigdy nie widziałem czegoś takiego”- dodał naukowiec." Całość w linku powyżej albo tu: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/sensacja-znaleziono-dinozaura-z-dobrze-zachowana-skora"Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w "elity"). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie." więcej w artykule "Starożytna niebieska materia"1 komentarz:

  1. To wszystko bardzo ciekawe i ziemia przysypująca megality jest faktem ale ktoś się zagalopował: skoro wielki potop na wyspach wielkanocnych wystających zaledwie kilka metrów z oceanu przysypał pomniki "do połowy" to jak dostał się w Peru na wysokość 3800m n.p.m.? Przecież taka siła powinna zdmuchnąć te pomniki z wyspy do oceanu (wszystkie) albo przysypać je na na kilkaset metrów ( skoro w innym miejscu globu sięgała rzekomo 3800m n.p.m co według mnie jest dalece przesadzone ) Chęci słuszne, ale zupełnie zatracona skala. Ewolucjoniści kłamią ale sam "Noe" ich nie obali ( czy jak on się tam zwał w innych częściach świata ).
    Pozdrawiam !

    OdpowiedzUsuń