środa, 6 lipca 2016

Przedświadomość megalityczna

Każdego roku odkopuje się starożytne artefakty, nie tylko one są zasypane. Przykryte glebą są całe miejscowości. Z wykopalisk wiemy, że zaginiona ludzkość zajmowała się sprawami duchowymi, że to ich najbardziej nurtowało. Zapomniane pismo, nieznane symbole oraz dziwaczne posągi przedstawiają dla naukowców nie lada zagadkę. Rozszyfrowaniem pradawnego kodu zajmuje się po części antropologia religijna i kulturowa oraz psychologia. Antropolodzy, zwłaszcza megalitomaniacy zaznajomieni są z pracami psychiatry Immanuela Velikovskiego, o globalnej po katastroficznej amnezji.


Zacznijmy od psychologii, jako że ona jest tu kluczowa. Psychologia jak sama nazwa wskazuje (Psyche i logos) to nauka o duszy, badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Przez cały XVII wiek stosowano nazwę „pneumatologia” (od gr. pneuma – tchnienie, duch). Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. (Proszę abyście państwo zapamiętali w tym momencie zwrot "zjawiska psychiczne")

Psychika-dusza, w tym zjawiska psychiczne, interesowała ludzi we wszystkich kulturach od zawsze. Ewolucjoniści twierdzą, że systematyczne gromadzenie wiedzy empirycznej na ten temat rozpoczyna się dopiero w XIX wieku. Wcześniej psychologia była traktowana jako dziedzina filozofii. Dawnych filozofów (starożytnych badaczy) najbardziej interesowała specyfika procesów psychicznych: czy mają charakter materialny, czy też są funkcją odrębnej substancji (duszy). Filozofowie, którzy wnieśli największy wkład w rozwój psychologii to Platon (jako pierwszy opisał konflikty wewnętrzne), Arystoteles (systematyczna klasyfikacja procesów psychicznych, prawa kojarzenia), św. Augustyn, Kartezjusz, John Stuart Mill.


Psychologia zaczęła się bardzo dawno temu, prawdopodobnie zaraz po upadku i wygnaniu człowieka z Edenu. Ludzka pre historia to jedna wielka edukacja o świecie ducha-Psyhe. Ku takiemu stwierdzeniu skłania nas wiedza (zakazanej) archeologii. Znaleziska pochodzące z okresu zaginionych cywilizacji (jednej przedpotopowej), wydają się potwierdzać taki pogląd. Dzisiejsza psychologia wydaje się wracać do swoich prehistorycznych początków. Niemiecki filozof i psycholog Wilhelm Wundt wraz zespołem w oparciu o publikację "Jak należy badać duszę? Czyli o metodzie badań psychologicznych" napisaną przez Polaka Juliana Ochorowicza w roku 1869 usystematyzował metodę rejestracji subiektywnych doznań określaną jako introspekcja. (Patrz tekst pt.; "Nowy nieznany rodzaj Jogi ?")


Kim był Ochorowicz ? Julian Ochorowicz (ur.1850, zm. 1917) to badacz psychologii eksperymentalnej w zakresie zjawisk mediumicznych. Pozostańmy w środowisku zdań naukowych, ładnie brzmiących. Otóż zjawiska mediumiczne to inaczej wywoływanie zjawisk paranormalnych za pośrednictwem mediów – osób podatnych na sugestię i hipnozę, zdolnych do odczuwania zjawisk telepatycznych, "wywoływania duchów" itp. Są to, między innymi, wspomniane na początku "zjawiska psychiczne" (pamiętajmy, że nie każdy proces psychiczny musi być uświadomiony). Termin „mediumizm” określa umiejętność osoby (medium) doświadczania tego, co według niej jest kontaktem z duszami umarłych, duszami niematerialnych jednostek, z aniołami lub demonami, są duchowymi "bramami" poprzez które następuje kontakt. "Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec" Ew. Jana 10, dlatego Jezus jest „bramą”, przez którą mamy dostęp do Ojca: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6) ("Przejścia przez duchowe bramy – ale dokąd ?")


Otóż psychologia to po części mediumizm, a dobrzy psychologowie to także 'kontakterzy' (muszą posiadać zdolność kontaktu ich psyche-duszy z duszą-psyche-umysłem badanego. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Polacy są uduchowieni, że jesteśmy pod tym względem, przez Boga, obdarowani. Wspomniany Ochorowicz prowadził badania z zakresu psychologii eksperymentalnej i opisywał je w publikacjach zwartych. Badał empirycznie zagadnienia z dziedziny hipnotyzmu, telepatii, także wspomnianego mediumizmu – wiele wyrażonych przez niego poglądów, chociaż nie zostały one systematycznie wyłożone w formie dopracowanej teorii, pozwala zaliczać Ochorowicza do prekursorów koncepcji psychologii nieświadomości wyprzedzających idee Freuda !

Polski geniusz Ochorowicz

Warto wspomnieć, że z inicjatywy Ochorowicza i innych znanych psychologów w dniach 6-10 sierpnia 1889 roku na Polu Marsowym w Paryżu (na platformie w Wieży Eiffla) odbył się I Międzynarodowy Kongres Psychologii Fizjologicznej. Skoro Polak jest pionierem psychologii nieświadomości, a nie Freud, to idzmy jego śladem i zastanówmy się czym jest ten psycho-fenomen. Zacznijmy od podświadomości. Podświadomość w teorii Freuda (który zapewne korzystał z prac Polaka) to termin często utożsamiany z pojęciem przedświadomości. W polskich tłumaczeniach dzieł Freuda niekiedy zastępuje pojęcie nieświadomości, a więc mamy podświadomość, mogącą być nazwaną przedświadomością (historą nieznaną), słusznie nazywaną nieświadomością. Podświadomość = nieświadomość i jest czymś co nie jest uświadomione (zakryte [okultystyczne]).

Psychologia analityczna uważa aktywny kontakt człowieka z jego nieświadomością indywidualną (podświadomością indywidualną) oraz archetypami za konieczny dla zachowania zdrowia psychicznego ! Czym jest tzw. "nieświadomość indywidualna" ? Zanim odpowiemy na to pytanie przypomnijmy szybko czym jest okultyzm. Okultyzm z łac. occulere znaczy 'skrywać'. W szerszym znaczeniu terminem okultyzm określa się gnozę, magię i mistykę. A więc poprzez skrywanie/ukrywanie (proces skrywania/ukrywania) podświadomość oddziałuje się na świadomość. Proste ! Wróćmy do postawionego pytania o nieświadomość osobniczą.


Nieświadomość indywidualna (nieświadomość osobnicza) to nieświadoma (ukryta/skryta) sfera życia psychicznego człowieka. Zawiera w sobie procesy psychiczne, które odbywają się poza świadomością człowieka. Termin świadomość jest bardzo nieprecyzyjny, wręcz mglisty, i przez naukowców uznany za teren tak na prawdę nierozpoznany (książka "Psychologia Racjonalna" M. Krapiec). Przyjęło się, że bazą (fundamentem) dla nieświadomości indywidualnej jest znacznie obszerniejsza nieświadomość zbiorowa ! (Dla ruchu New Age odpowiednikiem nieświadomości zbiorowej jest Kronika Akaszy - Kosmiczny Bank Danych) Nieświadomość zbiorowa to strukturalna część ludzkiej psychiki, której istnienia dowodził Carl Gustav Jung. Ma ona zawierać podstawowe wzorce reagowania (instynkty) oraz myślenia, przeżywania i zachowania człowieka (tzw. archetypy - archetypos).

Archetyp (archetypos) to z języka greckiego arche "początek", typos – "typ" , jest to pierwotny wzorzec (pierwowzór) postaci, zdarzenia, motywu lub schematu. Jest najbardziej znany w definicji psychoanalitycznej, gdzie archetypy oznaczają elementy strukturalne nieświadomości (to jest rzeczywistości skrytej [okultystycznej]), wspólne wszystkim ludziom na świecie. Archetypy mają występować w nieświadomości zbiorowej i nieświadomości indywidualnej (inaczej w [paranormalnym] globalnym banku danych - Kronice Akaszy, New Age). Po raz pierwszy pojęcie archetyp, pojawia się u żydowskiego filozofa i teologa Filona z Aleksandrii (I wiek p.n.e.), znanego również jako Philo Judaeus, Yedidia, Filon Żyd, Filon Aleksandryjski.


Stosując terminologię filozofii Nowej Ery można zaryzykować, że Biblia to zbiór (danych) i łączność z Boską globalną strukturą (megalitycznej) historii ludzkości. Zacytujmy tu samego Filo Judasza: "A więc po wszystkich innych stworzeniach [...] stworzony został człowiek, i to, jak czytamy, podług obrazu Boga (kata eikona theou) i na jego podobieństwo (Rdz I, 26). [...] Nie należy jednak doszukiwać się tego podobieństwa w specyfice ciała; albowiem ani Bóg nie ma postaci ludzkiej, ani ciało ludzkie nie jest podobne Bogu. Owo podobieństwo co do obrazu [eikon] odnosi się tylko do przewodnika duszy, do ducha; albowiem duch w każdym indywidualnym człowieku został stworzony podług jedynego prowadzącego Ducha Wszechświata jako praobrazu [archetypos]...". (Filon z Aleksandrii, De Opificio Mundi 69; cyt. L. Cohna, Breslau 1909.).
(Kompilacja trzech zdjęć - Pierwsze z lewej to Ahura Mazda (dosł. Pan Mądry, Pan Wszystkowiedzący), środek to starożytny Babilon, w mitologii mezopotamskiej bóg słońca Shamash, a także sprawiedliwości, prawdy oraz prawa i pierwsza z prawej to starożytna Ameryka południowa, jak widać wszystkie symbolizują to samo, chociaż informacja dla niewprawnego badacza jest ukryta/zakryta.)

Okultysta Jung ur. 1875 r. -  zm. 1961 r.

Do psychologii pojęcie to wprowadził Carl Gustav Jung, który dowodził istnienia archetypów w oparciu o fakt występowania u ludzi i w dziełach, typowych i powtarzających się motywów (tzw.obrazów archetypowych  - megalitycznych, występujących we wszystkich religiach świata). Nieświadomość zbiorowa (Kosmiczny Bank Danych) określona została przez ewolucjonistów jako ukształtowana w toku ewolucji człowieka, a ponieważ ewolucja to fałsz, twierdzenie takie jest nieprawdziwe. W ocenie ukształtowanych materialistycznie specjalistów, nazywanych psychologami, którzy są zawodowymi okultystami, nieświadomość powstać miała (i gdzieś zapisana) pod wpływem powtarzających się przez wiele pokoleń doświadczeń. Odziedziczona ma być też po przodkach jako nieświadomość instynktowa i archetypowa, wyraża się w mitach, sztuce, ceremoniale religijnym, obyczajach, marzeniach sennych, a także w doświadczeniach granicznych, to jest przeżyciach mistycznych, paranormalnych czy stanach chorobowych wywołanych stymulacją nieświadomości. Stymulacji "czegoś" co jest w nauce niepoznane i niezrozumiałe, lub w bardzo niewielkim stopniu "poznane" i "zrozumiałe" ! (Proszę się zapoznać z książką "Wprowadzenie do Filozofii Świadomości" Karen Gloy)

(Zdjęcie - Przedpotopowa Joga. Starożytna Ameryka południowa)

Sądzi się, że okultysta Carl Gustav Jung (W 1913 roku zaczął tworzyć swój tajemny ‘dziennik’, jego dziadkiem był szwajcarski wolnomularz) cierpiał na problemy psychologiczne (częste koszmary i depresje), z duchowego punktu widzenia mogły być skutkiem cyrografu dziadka. Jung objaśnia nieświadomość zbiorową jako odpowiednik mitycznej krainy zmarłych, krainy przodków, a świadomy proces rozpoznawania jej głębszych pokładów przyrównuje do mitycznych podróży do krainy cieni (Refaim ?! Istoty te bytują w Szeolu, są pozbawione życia i 'wiotcy' -  patrz tekst pt.: "Przeradzanie się agregatów - część II zjawisk".)


Archeo Matrix - więcej w tekście Chrześcijańskie anamnesis

Przypomnijmy, że prawdziwi psychologowie to także badacze psychologii eksperymentalnej w zakresie zjawisk mediumicznych-okultystycznych, dlatego radzimy przyjąć do wiadomości fakt, że psychologia to w gruncie rzeczy "naukowy" i prawnie zatwierdzony okultyzm - starożytna farmakia (odsyłamy do ważnej pozycji "Freud i Pseudonauka", Frank Cioffi). Stąd też nie dziwi, że grono dyplomowanych psychologów uznało, dla wielu niewygodnego, Ks. Natanka za osobę cierpiącą na "urojenia religijne" ! Zalegalizowany ewolucyjny system wiedzy okultystycznej (psychologia) ocenia inny duchowy system, oparty o Boga Stwórcę. W ten sposób państwo - urzędnicy stosujący metodę walki psychologicznej, może wysyłać do psychuszek kogo chce !)

Okultysta Freud ur. 1856 r. - zm. 1939 r.


W roku 1907 Jung udał się do Wiednia na pierwsze spotkanie z innym znanym okultystą Zygmuntem Freudem – rozpoczęło ono trwający kilka lat okres intensywnej współpracy i przyjaźni. Wszystko trwało do momentu, gdy sam Jung stwierdził, że głównym powodem zerwania z okultystycznym systemem psychoanalizy Freuda była niezgoda na panseksualizm (jest to pierwotne pojęcie/określenie dzisiejszego wynaturzenia LGBTI); Jung nie podzielał (orgonicznego) przekonania Freuda, że w każdym zachowaniu człowieka dominującą rolę pełnią motywy czysto seksualne.

Wróćmy do Kroniki Akaszy i przypomnijmy jeszcze raz termin przedświadomości. Jest to wyraz wprowadzony do psychoanalizy przez Sigmunda Freuda jako określenie granicznej sfery psychiki między świadomością a nieświadomością. Obejmuje ona treści nie będące obecnie w polu świadomości (treści stłumione – w przeciwieństwie do treści wypartych, należących do sfery nieświadomości, oczywiście twierdzenia o przynależności 'zjawisk psychicznych' do jakiejś sfery, w świecie okultystów psychologów są umowne), lecz które mogą być łatwo aktywizowane (odczytywane/przywoływane z Globalnego Banku Danych) i powrócić do świadomości.


Tak dochodzimy do 'wiary archetypicznej'. Możemy wierzyć albo w archetypy albo w żywe istoty duchowe, w Stwórcę. Wiara archetypiczna to magia i wydaje się, że jest wiarą 'nieżywą', inaczej Religią Masońską, jak ją określa profesor Zwoliński (przeczytajcie jego książkę "Religia Masońska"). Natomiast kontakt (dzięki archetypom) z prawdziwą, żywą i kochającą Istotą - Wszechmogącym to chrześcijaństwo.


I tak dochodzimy do starożytnej doktryny kamienia filozoficznego. Kamień filozoficzny (łac. lapis philosophorum) – legendarna substancja od wieków poszukiwana przez alchemików, zamieniająca metale nieszlachetne w szlachetne. Poszukiwania kamienia filozoficznego zaczęły się ok. I wieku n.e., ale tak na prawdę trwają od czasów niepamiętnych, megalitycznych. Od Arystotelesa przejęto ideę, że materia składa się z materii (gr. hyle) i formy (ducha, gr. pneuma), pneumatologia - psychologia. Kamień filozoficzny – według alchemików od późnej starożytności – miał być substancją, za pomocą której metale nieszlachetne (na przykład rtęć, ołów) można by przekształcić w wyniku procesu transmutacji metali (łac. transmutatio metallorum) w metale szlachetne: złoto lub srebro „…A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony…” Ks. Rodzaju 2:12 Czym, lub bardziej KIM, jest owo znakomite „złoto”, skoro człowiek jest gliną (prochem ziemi) ? (Więcej w artykule pt.: "Kim byli (są) biblijni Zahab זהב – „zbudowani ze złota” ?")Przemiana ostateczna - Zbawienie
Termin przeistoczenie wszedł do użycia w teologii katolickiej w średniowieczu, wraz z potrzebą uściślenia rozumienia Eucharystii jako sakramentu, poprzez użycie pojęć wziętych z języka filozofii, zwłaszcza metafizyki, nauki pochodzącej ze świata megalitycznego. W Eucharystii następuje przemiana chleba i wina, w której ich istoty zostają zastąpione istotą Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. Doktryna transsubstancjacji zakłada, że przemiana chleba i wina jest trwała, to znaczy po skończonej mszy pozostają one ciałem i krwią Chrystusa; dlatego konsekrowane hostie przechowuje się w tabernakulum. Wiara w to znalazła wyraz w katolickim kulcie Najświętszego Sakramentu np. adoracjach, procesjach eucharystycznych, zwłaszcza podczas święta Bożego Ciała. Pamiętajmy, że symbol nie może nas zbawić - jesteśmy zbawieni przez zjednoczenie z Chrystusem, a do zjednoczenia konieczna jest prawdziwa obecność w eucharystii.

Wróćmy na chwilę do początku artykułu i odgrzebmy zdanie, że nie każdy proces psychiczny musi być uświadomiony. Po spożyciu (starożytnej) eucharystii wcale nie musimy rejestrować cudu który się z nami, w nas dzieje. Jak pamiętacie psychologia uważa kontakt człowieka z jego indywidualną podświadomością oraz archetypami za konieczny dla zachowania zdrowia psychicznego, tym bardziej nauka o zaginionej duchowej i megalitycznej wiedzy (eucharystii) może być dla nas środkiem leczniczym. "To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata". Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: "Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?" Ew. Jana 6:50


Linki:
Lekarze, nowocześni alchemicy (φαρμακεύς) ? Egipsko – grecka magia ‚farmakija’
Duchowe zdrowie czy psychologia darwinistów ?
Sensacyjne eksperymenty niemieckich medyków – życie po śmierci istnieje !
Nowa Era – Czy aby napewno nowa ?
Wszyscy mają być multi kulti – neanderthalensis ?
Ziemia – planeta na której istnieje jeszcze normalność – empiryczne i statystyczne pojęcie „normalności”
Zjawiska metapsychiczne w świątyni Boga – reinkarnacja
Biologiczno duchowe instytuty megalityczne ?
Ucieczką jest Bóg Starożytny
Starożytne drogocenne perły
Narzędzia psycho technologii ?
„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie
Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?
Przejścia przez duchowe bramy – ale dokąd ?"
Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?
Szczególna teoria myślenia względnego
Tożsamość archeologiczna
Żelazna logika naukowca kreacjonisty – dr Thomas Kindell
Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego

Historia Polski dla wtajemniczonych czesc II


Kultura autystyczna - ks. prof. Andrzej Zwoliński
https://www.youtube.com/watch?v=3O0pjqdcHk4


Kultura idiotów - ks. prof. Andrzej Zwoliński


Teoria ewolucji to wielkie zwiedzenie ludzkości - dr Thomas Kindel
https://www.youtube.com/watch?v=iVLDS3cQWAo


Metafizyka fizyki kwantowej a istota czlowieka

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Za kilka dni L.A. Marzulli zaszokuje świat - pokaże prawdziwego ufonautę !Zainteresowani zjawiskiem UFO bez problemu rozpoznają chrześcijańskiego badacza tego fenomenu L.A. Marzuliego. Wszyscy pamiętamy dematerializację i materializację ufo implanta podczas ekstrakcji mikro urządzenia z ofiary porwania. Waleczny pastor zaprezentuje światu nieznaną istotę ufonautyczną 15 lipca 2016 r. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo ! Dodatkowo zostaną pokazane rentgenowskie prześwietlenia tego małego humanoida, jego najnowsza książka o UFO hybrydach oraz film "Watchers X", prezentujący szokujące znaleziska. Malutki UFOnauta wyglądem przypomina człowieka, posiada jednak skrzydła. Właścicielem eksponatu jest znany wszystkim ufolog Jajme Maussan, to za jego zgodą Marzulli będzie ujawniał stworzenie ludzkości. 

(Zdjęcie małego ufonauty ze skrzydłami ! [hybrydy ?]Ufonautyczny organizm został pokazany weterynarzowi, którego ocena, jak sam Marzulli mówi, okazała się być szokująca. Wszystko będzie można oglądać na żywo, na wielkiej chrześcijańskiej konferencji "Rocky Mountain International Prophecy Conference". Wystarczy wykupić internetowy przekaz, by słuchać i oglądać kilkadziesiąt zadziwiających prezentacji. Dokładne dane tego wydarzenia znajdziecie na podanej w linkach stronie. 

Całkowity koszt wszystkich prelekcji to 79 dolarów. W cenę wliczone jest nielimitowane odtwarzanie nagranych odczytów, przez okres 2 miesięcy. Warto dodać, że Marzulli ogłosi tam również wyniki jego dochodzenia w sprawie DNA czaszek Paracas (nefilimów ?) ! Twierdzi, że są wstrząsające, co oznaczać może tylko jedno, mamy do czynienia z hybrydami. Jeżeli tak, to będzie to kolejne (trzecie lub czwarte), po badaniach Lloyda Pie i telewizji Discovery Channel, potwierdzenie starożytnego kontaktu z obcymi (aniołami).


Wiele wskazuje na to, że ufologia stanie się gwozdziem do ewolucuyjnej trumny. Oczywiście darwiniści jakoś się obronią. Już teraz NASA przeznacza grube fundusze na badanie opinii publicznej w temacie tzw. "odkrycia inteligentnego życia w kosmosie". Gdy nadejdzie właściwa pora "kosmiczni bracia się odnajdą" ! Zapewne zostaniemy poinformowani o ziemskiej historii zasiania życia przez gwiezdnych pobratymców, lub jak tego chciał Zecharia Sitchin, o mieszaniu DNA małp i ufonautów. Tak czy inaczej, jakaś forma największego "naukowego" zwiedzenia będzie dalej nauczana.


Wracając do chrześcijańskiej konferencji, trzeba wspomnieć o jej znakomitych prelegentach, jak choćby światowej renomy Randall Price, czy genialny Chuck Missler. Poruszone zostaną wszystkie tematy, w tym ufo, ufo hybrydyzacja, najnowsze archeologiczne odkrycia na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, światy alternatywne, tajne plany wyznawców "niosącego światło", i wiele wiele innych.

(Rycina - Niebieńskie Jeruzalem, miejsce przebywania zbawionych)

Swoją najnowszą książkę o NWO zaprezentuje znany z filmu "Technologia starożytnego Babilonu ponownie" Paul McGuire. Gdyby ktoś z państwa posiadał "zbędne" 80 dolarów, i wolny czas, to warto na żywo oglądać czołówkę badaczy starożytności, ufo fenomenu i biblijnych przepowiedni. Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie państwo na tej stronie. Można tam dokonać zakupu transmisji.

Strona konferencji: 

Filmowy zwiastun konferencji i ujawnienia małego ufonauty

PROPHECY WATCHERS TEASER

Archeo Matrix - więcej tu Chrześcijańskie anamnesis


Linki:
Przedświadomość megalityczna
Chrześcijańskie anamnesis
Megalityczna rzeczywistość kontra darwinistyczna Maja माया
Biologiczno duchowe instytuty megalityczne ?
Ucieczką jest Bóg Starożytny
Starożytne drogocenne perły
Narzędzia psycho technologii ?
„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie
Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?
Przejścia przez duchowe bramy – ale dokąd ?"
Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?
Szczególna teoria myślenia względnego
Tożsamość archeologiczna
Żelazna logika naukowca kreacjonisty – dr Thomas Kindell
Lekarze, nowocześni alchemicy (φαρμακεύς) ? Egipsko – grecka magia ‚farmakija’
Duchowe zdrowie czy psychologia darwinistów ?
Sensacyjne eksperymenty niemieckich medyków – życie po śmierci istnieje !
Nowa Era – Czy aby napewno nowa ?
Wszyscy mają być multi kulti – neanderthalensis ?
Ziemia – planeta na której istnieje jeszcze normalność – empiryczne i statystyczne pojęcie „normalności”
Zjawiska metapsychiczne w świątyni Boga – reinkarnacja

Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas Kindel

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny
W środowisku UFO entuzjastów mowa jest często o podziemnych bazach, gdzie odbywa się proceder hybrydyzacji. Są to miejsca występowania transferu technologii, pochodzić ma ona od obcych. Do niedawna opowieści tego typu należały raczej do przestrzeni literatury sci-fi. Ujawniane coraz śmielej informacje o naziemnych laboratoriach, gdzie mają miejsce zaawansowane prace genetyków nad ludzkimi zarodkami, tak zwaną edycją ludzkiej informacji CRISPR, otwierają nas na nową rzeczywistość (przekierowanie do 24min.18sek). Wielu badaczy-biblistów wykazuje, że tego typu aktywność wiązać się może z 'przywołaniem' do naszej rzeczywistości duchów pradawnych gigantów  (Nefilimów). Biblia w tej kwestii ma wiele do powiedzenia. Publikacje Toma Horna, czy Stephena Quayle nie pozostawiają wątpliwości, iż możemy mieć do czynienia z próbami sprowadzenia tych bytów z ich miejsca zesłania ("Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani..." Apokalipsa 17:9), albo z próbami stworzenia pseudo naukowych horrorów.
Można by uznać, że jest to bujda na resorach, gdyby nie Pismo Święte w interpretacji wspomnianych badaczy, a nie są oni jedynymi, mówiącymi wspólnym głosem. Wspomina się o tej sytuacji, jako powtórce z czasów starożytnych, istnieją ku temu całkiem pokazne dowody z obszaru zakazanej archeologii. Przykładowo mowa jest tam o bardzo wielkiej liczbie odnajdywanych pomieszczeń skalnych, których rozmiary wskazują na istnienie w dalekiej przeszłości krasnali, gnomów lub innych niewielkich rozmiarów humanoidów. Do tego posiadamy dwie czaszki "Gwiezdnych dzieci" Lloyda Pie, plus wiele innych anomalnych znalezisk stawiających włos na głowie. Pierwsza fraza tytułu tego tekstu, jak i jego część środkowa, zawiera w sobie kod Nowego Porządku Światowego, będącego wstępem do wprowadzenia 'porządku ufonatycznego GMO' (odnośnie pierwszego członu patrz tekst "Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja")

Skalne lilipucie "mieszkania", znajdowane na całym globie
Z prac ufologów dowiadujemy się o szokujących relacjach porwanych do UFO, jest ich ogromna liczba (np. prace prof. Davida M. Jacobsa, patrz linki), mowa jest tam zwłaszcza o istotach genetykach, tworzących na statkach, czy w podziemnych bazach Nowe Rodzaje Humanoidów, jak i nie humanoidów, to znaczy istot obdarzonych inteligencją, a nie posiadających kształtu człowieka ("potworaki" - stosując terminologię porwanego Jan Wolskiego).
 Kultura zachodnia obfituje w produkcje filmowe, zwłaszcza te pochodzące z USA, pokazujące nam różnorakie monstra, istoty które są na granicy humanoidalności, pozbawione człowieczeństwa i ludzkiej miłości. Niestety wspomniani amerykańscy badacze-bibliści podkreślają, że wiele ze niewidocznych dla ludzi stworzeń może być zazdrosna o nasze chrześcijańskie zbawienie i odczuwać z tego powodu nienawiść. Warto wspomnieć, że żadna inna religia, inna niż chrześcijaństwo, nie wyraża sprzeciwu wobec działań mających za cel wyprodukowanie „nowego człowieka homo genetikus” ! Z podkreśleniem ‘wyprodukować.

Feliks KonecznyMusimy być świadomi tego, że ogromna liczba naukowców posiada zubożony pogląd etyczny, a część w wyniku lat indoktrynowania ewolucją, jest go wręcz pozbawiona. Warto przypomnieć jak to widział i opisywał nasz polski geniusz nauki o cywilizacjach, Feliks Koneczny. Istnieją przecież różne etyki, proszę zapoznać się z jego „Harmiderem Etyk” – (…)U rozmaitych ludów natrafiamy jednak na rozmaite zapatrywania co do rozmiarów i owoców pracy. Każda etyka ma swoją ekonomię społeczną. Np. u Mongołów nie godzi się kopać ni drapać ziemi: jakżeż tedy mieliby być rolnikami ? U Murzynów wolno zepsuć sąsiadowi plantację bananów, jeśli zasadził ich więcej, niż zdaniem sąsiadów „potrzebuje”(…)

i dalej

(…)Ponieważ nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, zatem wyznawana gdzieś etyka musi być czerpana z pewnej cywilizacji, z jednej tylko. Nie można trzymać się równocześnie etyki katolickiej, żydowskiej, bizantyńskiej i turańskiej: nie można tez uznawać jednocześnie moralności religijnej, naturalnej i „automatycznej” (sztucznej). Okoliczności te stanowią zarazem dowód, że nie ma syntez pomiędzy cywilizacjami, boć w takim razie musiałaby być możliwa jakaś synteza etyk. Bo jakżeż być moralnym według kilku metod etycznych, wykluczających się nawzajem ? Jakżeż w mieszance etycznej pomieścić do jakiegoś wspólnego celu ? Odmienne etyki mogą tylko przeszkadzać sobie wzajemnie, bo jakżeż złączyć do wspólnego mianownika ludzi, z których jedni uważają za dobro to właśnie, w czym inni współobywatele upatrują zło ? Toteż aż wre koło nas od anarchii etycznej(…) 

Niestety w planach Nowego Porządku widać silne dążenie do coraz większego unicestwienia etyki chrześcijańskiej, a zaimplementowania czegoś co tylko przypomina taką, całkiem obcej, antyludzkiej.Oprócz mieszania genów, o których wspomnieliśmy na wstępie, instytucje światowego UFO Harmidru chcą tak wymieszać wszelką informację, by nikt nie mógł rozróżnić prawdy, tego co jest prawdą, a zwłaszcza dojść do prawdy !  „Rzekł do Niego Piłat: Cóż to jest prawda?” Ew.Jana 18:38 Częste powtarzanie przez czołowych polskich polityków skrótu myślowego (NWO) o „Zrównoważonym Rozwoju” (ang. Sustainable Development) jest z jednej strony przerażające, a z drugiej może oznaczać (przynależność do NWO ?) strach elit narodowo-politycznych (PiSu), bądz chęć, przynajmniej prowizorycznego, podporządkowania się globalistom.  Gdy państwo poznają terminologię NWO to łatwo zaczniecie wychwytywać ich sposoby komunikacji, umieszczone "niepozornie" w przemówieniach oficjeli. Przykładowo Papież Frańciszek w czasie głoszonych przez siebie wywodów, zwłaszcza w czasie wizyty w USA, wypowiadał magiczny kod zrównoważonego rozwoju co i róż ! Proszę posłuchać zwłaszcza prezydenta Dudę, którego przemówienia są niezwykle nasączone tym zwrotem. Niestety nawet prezydent Putin (został zmuszony, czy mu ktoś napisał przemówienie, np. słynny rosyjski eNWOowiec Dugin ? przekierowanie 9min.24sek) wygłaszał „pochwalne” teksty o „zrównoważonym rozwoju”  Vladimir Putin delivers speech at Paris climate conference, przykładowo w 52 sekundzie !Aby wprowadzać  plan Porządku Ufonautycznego (GMO) do instytucji międzynarodowych, a potem do miast, i na wieś (ekosystemu), musi być pisany „ładną” nowomową, a także musi zawierać specjalny kod bractw, dajmy na to przykład, co bardziej zakodowana została wyłuszczona: „Europejski komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju oraz komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozwoju, z zadowoleniem przyjęli strategię, która jest zgodna z Agendą 2030(wcześniej 2045!), uznającą tzw. globalne obywatelstwo, różnorodność kulturową i dialog międzykulturowy za nadrzędne zasady zrównoważonego rozwoju oraz polityki sąsiedztwa i rozszerzenia UE. „Dyplomacja kulturalna” ma zwalczać „stereotypy i uprzedzenia kulturowe”, zaś „dialog międzykulturowy” ma sprzyjać pojednaniu w państwach i między państwami. Kultura ma też pomagać reagować na globalne wyzwania takie, jak: integracja uchodźców, przeciwdziałanie radykalizacji postaw (czytaj zwalczaniu dostrzegania różnic ! przekierowanie do 1h.07min.09sek– dopisek sapiens) oraz ochrona światowego dziedzictwa kulturowego.” (całość w linkach)


Tekst ten jest bardzo skumulowanym kodem o przyszłej rewolucji cywilizacyjnej (ufonautycznej i hybrydalnej GMO), która jest obecnie krok po kroku wdrażana. Nie wiemy kiedy nastąpi formalistyczne "ogłoszenie wszem i wobec" dyktatora globalnego rządu NWO (antychrysta hybrydy ?), ale domniemywać można, że stanie się to 'niebawem'. Zainteresowani tematem są świadomi zaawansowania prac labolatoriów genetycznych nad przedefiniowaniem ludzkiej informacji DNA (Potajemne spotkanie naukowców, chcą stworzyć "to coś" !), w mozole projektują wszelakiego rodzaju Nowe byty (monstra). Nie muszę przypominać o przymuszeniach do faszerowania ludności produktami GMO. Coraz częściej jesteśmy świadkami  jak anty ludzka machina Nowego i Zrównoważonego (UFO demonicznego) dyktatu stara się zamknąć usta chrześcijanom głoszącym prawdę o niecnych zamiarach lucyferiańskiej elity. (film "Szatanski plan tajnych elit - Co się stanie z Polską ?")
Przecież „Dyplomacja kulturalna” ma zwalczać „stereotypy i uprzedzenia kulturowe”, co w rzeczywistości oznacza 'kasację' każdego kto się odważy wskazać/pokazać/napiętnować odmienną, od normy i standardu zdrowia, w tym duchowego, jednostkę humanoidalną (wytykając na ulicy przyszłego Ufonautę – to samo przekierowanie co wyżej 1h.07min.09sek ), dzisiejszego umysłowo-seksualnego wykolejeńca środowisk sodomitów. Takie "wykroczenie", w ocenie cywilizacji orfickiej, jest nazwane niebezpiecznym ekstremizmem, a  tego kto to zauważa (patrz poprzednie dwa przekierowania) szerzącym mowę nienawiści ! Przytoczmy tu tylko jeden, z bardzo wielu tego typu przypadków:

„Po tym, jak kardynał Walencji ks. Antonio Cañizares stwierdził, że „gender” to „najbardziej podstępna ideologia w historii ludzkości” i ostrzegł przed zakusami „imperium gejowskiego,” prokuratura wszczęła śledztwo z powodu szerzenia „mowy nienawiści.” To reakcja na skargę Hiszpańskiej Sieci Pomocy dla Uchodźców.

Rodzina jest dzisiaj nękana wieloma poważnymi zagrożeniami (..) Mamy ustawodawstwo uderzające w rodzinę i działania podejmowane przez siły polityczne oraz społeczne z udziałem ruchów imperium gejowskiego. Szerzą się koncepcje radykalnego feminizmu i najbardziej podstępna ze wszystkich teoria gender – mówił były prefekt watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podczas homilii wygłoszonej w rocznicę objawień fatimskich 13 maja br. Teoria gender głosi, że płeć biologiczna nie musi być zgodna z tzw. płcią kulturową. Innymi słowy, mężczyzna jeśli „czuje się” kobietą, zgodnie z ideologią gender powinien być uważany za kobietę. Wkrótce po wygłoszeniu kazania koalicja 55 organizacji pro-homoseksualnych, w tym grupa pomagająca uchodźcom (sic!), oskarżyła hierarchę o „homofobię”. Słowa duchownego według nich „wykraczają poza wolność wypowiedzi i mogą być uznane za mowę nienawiści”.Wszystko to jest tylko i wyłącznie "przedsmakiem", w nawet więcej, bo w podziemnych  miastach laboratoriach, jak w krainie Mordoru ma zacząć się (już działa) skryta produkcja „orków”, „trolli” i innych „nazguli”, to wszystko w pewnym sensie, albo i dosłownie, zostanie kiedyś wypuszczone. Ludzkość kolejny raz ma doświadczyć nowej formy hitleryzmu „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego...” (Mt 24.37) Coraz więcej ludzi dostrzega nadchodzące 'dni przepowiedni', mają być podobne do tych sprzed potopu. Jeżeli wszystko pójdzie tak jak przewidują projektanci globalnego i zrównoważonego porządku, to będziemy widzieć na ulicach bardzo dziwne „osoby”. Niestety oficjalne i stanowcze ich dostrzeganie może być odebrane jako obraza uczuć, czy napaść, co skutkować będzie karami i więzieniem. Na szczęście, a właściwie Dzięki Bogu mamy Obrońcę i Wybawiciela ! „Oto panna pocznie i urodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co znaczy: Bóg z nami !” (Mat.1:23). To nie było tak, że Stwórca Wszechświata spojrzał na betlejemską stajnię i powiedział – O ! Jaki wspaniały chłopiec się urodził, zaadoptuję go, dam mu szczególną moc i pozwolę mu umrzeć za grzechy świata.NIE! Bóg Ojciec patrząc na całą nędzę i beznadzieję ludzkości powiedział: Pójdę i uratuję tych ludzi. Sam Bóg Syn przyszedł do nas. Ludzie mówią: Jezus nigdy nie twierdził, że jest Bogiem, to Jego uczniowie przesadzali z tym, co o Nim mówili. Ale Jezus jasno stwierdzał, że był Bogiem: „Zanim Abraham się urodził, ja już byłem. Jeśli widzisz mnie, to widzisz Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (Jan 8:58; 10:30). Apostoł Jan (5:18) donosi: „Dlatego Żydzi tym usilniej starali się o to, aby Go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu.” Obrońca - wcielony Bóg osobowy jest prawdziwym i niezaprzeczalnym Zbawicielem, potwierdził to znany wam ufolog Joe Jordan.

Agenda 21 ONZ Zobacz Co Nas Czeka W Przyszłości-Zrównoważony Rozwój
https://www.youtube.com/watch?v=WsEIOgqNMbg


Historia Polski dla wtajemniczonych czesc II
https://www.youtube.com/watch?v=zPACv8KV4Io

Ufo czasow ostatecznych - End times UFO delusion
https://www.youtube.com/watch?v=rdmvPV9GoT0


Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli
https://www.youtube.com/watch?v=pm0tAI0NSZY


Dr Rath - Polityczne perspektywy UE
https://www.youtube.com/watch?v=GVeLTD4tgnI

Linki podstawowe:
http://www.pch24.pl/prokurator-zainteresowal-sie-kardynalem-ostrzegajacym-przed-homoseksualistami-i-gender--stanie-przed-sadem-,43902,i.html
http://www.pch24.pl/ke-ma-innowacyjna-strategie-polityki-zagranicznej--ue-bedzie-silniejsza-dzieki-dyplomacji-kulturalnej,43901,i.html
http://myslkonserwatywna.pl/feliks-koneczny-harmider-etyk/
https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/11/23/nwo-agenda-21-a-strategia-zrownowazonego-rozwoju/
http://3obieg.pl/agenda-21-czarny-dekalog-nwo
naziemnych laboratoriach, gdzie mają miejsce zaawansowane prace genetyków nad ludzkimi zarodkami
Biedroń o zamachu w Orlando: „Takich radykałów mamy także w Polsce”. Ilu zabili? Nie mówi
Jak połączyć masakrę w Orlando z polską „homofobią” i rządami PiS? Wie tylko lewacki profesor
Francuski rząd mówi o walce z islamskim radykalizmem, a uderza w katolików. Episkopat protestuje
imperium gejowskie
Watykańska delegacja wsparła cele „zrównoważonego rozwoju”. Jeden z nich obejmuje aborcję
Głęboka tajemnica Okeanosa
Baza ‚obcych’ na Księżycu – Ingo Swann miał rację ?!
Przedświadomość megalityczna
Chrześcijańskie anamnesis
Linki pomocnicze:
Przedświadomość megalityczna
Potajemne spotkanie naukowców, chcą stworzyć "to coś" !
Kim są istoty z innego wymiaru ?!
„Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety
Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja
Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)
Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)
Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli
Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego
Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !
Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji
Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !
"przychodzi z chmurami" - Zaczęły się dni Noego...
Niewidzialna kosmiczna wojna oraz fizyczne dowody
Prawda o 12 planetach Zecharii Sitchina – Przełomowy film !
Zbrodnia za Spiżową Bramą
Homopropaganda nadal podbija umysły Polaków
Statua Wolności istoty nadprzyrodzonej ?
Zapraszam do innego wymiaru poprzedniej cywilizacji, czy znacie taką Ziemię ?
Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !
Porwane czy asymilowane ?
Tajemnica zmiennokształtnych ufo wyjaśniona ?
Dowody historyczne na globalny starożytny kataklizm
Piramidy z Giza, dowody na globalny kataklizm – Stephen Mehler prezentuje
Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?
Zagadkowe konstrukcje na Marsie. Starożytne Vimany to prawda ?
Poważna hinduska instytucja naukowa oraz nobliści zajmą się Vimanami
„oto Czuwający i Święty zstępował z nieba” – עיר
Ziemia – planeta na której istnieje jeszcze normalność – empiryczne i statystyczne pojęcie „normalności”
Zenit 2016: Czy coś się zaczęło w roku 2012 i osiągnie swoją kulminację w roku 2016 ?

Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas Kindel
https://www.youtube.com/watch?v=iVLDS3cQWAo


Unia Europejska dziełem masonerii 2/2 dr Stanisław Krajski ważny film !


Cywilizacja orficka w natarciu
https://www.youtube.com/watch?v=qliK9s0kGq0

Ufo hybrydy juz w roku 2030 ? SkyWatchTv - 05/06/2015
https://www.youtube.com/watch?v=bISz1omy9Lg

UFO istoty i nowa cywilizacja łowców androidow - David M. Jacobs
https://www.youtube.com/watch?v=wfHMkB6MEn0


Z ostatniej chwili: "Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej potwierdził w Genewie, że Watykan akceptuje „trzeci cel zrównoważonego rozwoju”, jakim jest zapewnienie wszystkim zdrowych warunków i promocja zdrowia dla każdego niezależnie od wieku. Jednym z warunków zrealizowania trzeciego celu – zgodnie z programem ONZ – jest zapewnienie szerokiego dostępu do „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.” Watykan, wkrótce po ogłoszeniu deklaracji, został ostro skrytykowany przez środowiska proliferów na całym świecie. Skandaliczna strategia ONZ Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030 zakłada w krajach, w których jest to legalne, upowszechnienie środków antykoncepcyjnych i aborcji. Podpunkt 3.7 wyraźnie stanowi wezwanie do „powszechnego dostępu do usług opieki zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.” Już na konferencji ONZ w Kairze w 1994 r. stwierdzono, że „zdrowie seksualne i reprodukcyjne” oznacza szeroki dostęp do „nowoczesnej antykoncepcji”, „planowania rodziny” oraz „bezpiecznej aborcji”, gdzie to jest legalne." Całość tu: http://www.pch24.pl/watykanska-delegacja-wsparla-cele-zrownowazonego-rozwoju--jeden-z-nich-obejmuje-aborcje,43921,i.html

Makhunik - starożytne miasto w Iranie gdzie żyli hobbici


W Irańskiej prowincji Kerman, w miejscowości Shahdad odkryto starożytne miejsce gdzie żyli lilipuci ludzie. Archeolodzy oszacowali jego wiek na 3 tysiące lat p.n.e. Jego prawdziwa nazwa to Shahr-e Kotouleha co się tłumaczy jako "Miasto karłów". Według "Iran Daily" aż do 1946 roku nikt się nie spodziewał aby jakakolwiek cywilizacja mogła kiedykolwiek istnieć na pustyni, jednakże we wspomnianym wcześniej roku Wydział Geografii Uniwersytetu Teherańskiego (Geography Faculty of Teheran University) zdołał przeprowadzić badania w Shahdad, odkrywając wyroby garncarskie będące dowodem na istnienie zamierzchłej cywilizacji zamieszkującej tereny dzisiejszej "Pustyni Lut"

Kolejna ekipa przybyłych na te tereny archeologów doprowadziła do odkrycia cywilizacji, której wiek oszacowano na koniec 4 tysiąclecia p.n.e. do początku 3 tyś. p.n.e. Prace archeologiczne były prowadzone pomiędzy 1948-56, wtedy to odkryto cmentarze z drugiego i trzeciego tysiąclecia p.n.e. Odsłonięto piece do wytopu miedzi, mosiężne przedmioty oraz garncarstwo. Starożytne miejsce Shahdad rozciąga się na przestrzeni 60 km w samym centrum irańskiej Pustyni Lut. Miasto jak to miasto posiada warsztaty, miejsca mieszkalne i cmentarze. Dalsze archeologiczne dochodzenie ustaliło, że na terenach mieszkalnych "Miasta karłów" znajdowała się dodatkowa specjalna strefa dla jubilerów, rzemieślników i farmerów, odkryto ponad 800 grobów. Archeologiczne badania w hobbicim mieście ustaliły, że mieszkańcy porzucili ten teren około roku 3 tysięcznego p.n.e. Oficjalna archeologiczna informacja mówi, że przyczyną była susza występująca na tych terenach w tym czasie. Podobne informacje archeologiczne jak zapewne państwo pamiętają pojawiają się także w tłumaczeniu przyczyny pozostawienia wspaniałych piramid z Ameryki południowej, tam także przyczyną miała być susza.Okres sprzed 5 tysięcy lat jest tym, który zbliża się do czasu w którym miał nastąpić Biblijny potop. Jeżeli przyjmiemy, że susza była czynnikiem emigracji tej ludności, to musielibyśmy przyjąć jej globalny zasięg co jest prawdopodobne gdy przeanalizuje się pewne starożytne wskazówki, Ktoś mógł wywołać globalną suszę, a stało by się to raczej przed potopem, choć globalny kataklizm z pewnością przyniósł ze sobą zmiany planetarnej pogody i w oczywisty sposób także byłby możliwym czynnikiem powodującym ucieczkę. W tym miejscu trzeba wspomnieć o sumeryjskim "złym wietrze" występującym na tych terenach w podobnym okresie co archeologiczna datacja lilipuciego exodusu
Wróćmy jednak do Irańskiej tajemnicy miasta hobbitów. Mir-Abedin, Kaboli który nadzoruje archeologiczne wykopaliska wypowiedział się następująco: "...z najnowszych badań wynika, że mieszkańcy Shahdad porzucili ich dobytek zostawiając go w ich domach, a następnie zasklepili wejścia domostw błotem..., dalej powiedział..: że to wskazuje na chęć ich pózniejszego powrotu..."


Zasklepianie wejść domostw z ich pełną zawartością może wskazywać na nagłą potrzebę ucieczki przed jakimś zagrożeniem, a nie przed suszą jak sugerują archeologowie. Oczywiście jak zwykle nie wiemy wszystkiego, bazujemy na szczątkowych informacjach ewolucjonistycznego establiszmentu. Niezwykłym elementem tego hobbiciego miasta jest architektura jego domostw, dróg i pozostawionego sprzętu. Ściany, sufity, domowe paleniska, półki naścienne i wszystkie pozostawione sprzęty użytku domowego mogły być używane tylko przez karłów


.

Najnowsza sprawa związana z tym miejscem dotyczy odkrycia 25 centymetrowej (dwadzieścia pięć) mumii karła mającej być przemyconą poza granice Iranu, przemytnicy chcieli ją sprzedać za sumę ponad 3 milionów dolarów, taka wartość wskazywać może na to, iż byli świadomi niezwykłości posiadanego przez nich okazu.


Sprawna akcja Irańskiej policji uniemozliwiła wywóz tego cennego znaleziska do jakiejś prywatnej kolekcji. Należy zapytać ile tak ważnych artefaktów pozostaje wciąż w prywatnych rękach władców obecnej cywilizacji ?"Kermański Department Kulturalnej Spuścizny" (Kerman Cultural Heritage Department) ustalił, że mumia należy do osoby w wielu 17 lat ! Część z archeologów jest zdania, że trzeba dalszych badań archeologicznych by móc twierdzić, że miasto to było zamieszkiwane przez tzw. hobbitów, w tej kwestii wypowiedzieli się oni następująco: "...Ekspertyzy medycyny sądowej nie zdołały ustalić seksualności mumii, czy są to zwłoki męskie, czy żeńskie, nie możemy na niej polegać w ustalaniu wieku osobnika do wysokości zmumifikowanego ciała, więcej antropologicznych badań jest potrzebne w tym przypadku by ustalić potrzebne dane tego znaleziska..." stwierdził Javadi, jeden z archeologów "Cultural Heritage and Tourism Organization" prowincji Kerman.Dalej pan Javadi wypowiada się w następującym tonie: "...nawet jeżeli dowiedzione zostanie, że zwłoki należą do karła (czyli hobbita, dopisek mój), nie będziemy mogli z całą pewnością stwierdzić, że region w prowincji Kerman, w którym zostały odkryte był "miastem karłów", ten teren jest bardzo stary i uległ w starożytności zasypaniu ze względu na zmiany klimatyczno-geograficzne..." dalej stwierdził, że: "...technologia nie była wystarczająco rozwinięta w starożytnych czasch by budować wystarczająco wysokie mury okalające ich domostwa..."
Ciekawych danych dostarczyły inne badania dokonane przez antropologów tych terenów, ujawniły one że ludzie w latach poprzednich rzadko osiągali 150 cm wysokości, jednakże w czasach obecnych ich populacja osiąga standardowy wzrost.


Czy uda się odkryć prawdę o Makhuniku i jego zawartości ? Na razie pozostaje ona okryta mgłą tajemnicy, tak samo jak tajne zbiory prywatnych kolekcji.


O "sumeryjskim złym wietrze" pisałem w tym miejscu:

http://argonauta.pl/slady-cywilizacji-technicznej-sprzed-tysiecy-lat/

Czy pokazany poniżej kolejny nieznany okaz jest fałszerstwem, czy rzeczywistym i prawdziwym, jednym z ukrywanych znalezisk nieznanej przeszłości rodzaju ludzkiego ?