środa, 22 lutego 2017

Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?


Wieża Babel to olbrzymia budowla, która według Księgi Rodzaju miała być wznoszona przez zjednoczoną ludzkość w krainie Szinear, była realizowana jako znak, dzięki któremu ludzie „nie rozproszą się”. Znak przeciwny zamiarom Boga YHWH. Dlatego Jahve sprzeciwił się temu. Pomieszał budowniczym języki, dzieląc ludzi na różne narody, by przez to uniemożliwić budowę "konstrukcji". Nie tylko to, na podstawie analizy Pisma Świętego badacze informują nas, że Bóg przydzielił każdej nacji odpowiednich Elohim/bogów/aniołów ! Niestety z jakichś przyczyn bogowie nie wywiązali się z zadania, doprowadzając podzieloną ludzkość do demoralizacji i upadku.


Wtedy Bóg porzuca nadzieję, że wyznawać go będą wszyscy ludzie, zamiast tego wiąże się szczególnie z jednym z narodów, który Sam powołał do istnienia. Tradycja rabiniczna uznaje budowę wieży Babel za przejaw buntu przeciwko Bogu. Budowę miał nadzorować Nimrod, którego imię wiązane jest ze słowem „mered” – bunt. Według legend rabinicznych celem budujących było obalenie, a nawet zabicie Boga. Podobnie, a nawet tak samo, ma się sprawa z Nową Wieżą Babel, budowaną przez iluminatów. Zdaniem specjalistów, analizujących zamierzenia globalistów, ich celem jest nie tylko połączenie rządów w jeden, ale i zjednoczenie z siłami nadprzyrodzonymi, które walczą z Bogiem (Proszę posłuchać Steva Quaile w rozmowie z Tomem Hornem).
Aby przejść dalej musimy zacytować kilka urywków Pisma Świętego, dotyczących „wojska niebieskiego”: Ks. Daniela 8:10 - Biblia Warszawska: "Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd, i podeptał ich". Biblia Tysiąclecia: "Wzniósł się on aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał je". Biblia Gdańska: "I wyrósł aż do wojska niebieskiego, i zrzucił niektórych na ziemię z onego wojska i z gwiazd, i podeptał ich"

Dzieje Apost. 7:42 - Biblia Warszawska: "Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków: Czy mnie składaliście ofiary i dary Przez czterdzieści lat na pustyni, domu Izraela?" Biblia Tysiąclecia: "Ale Bóg odwrócił się od nich i dozwolił, że czcili wojsko niebieskie, jak napisano w księdze proroków: Czy składaliście Mi ofiary i dary na pustyni przez lat czterdzieści, domu Izraela?" Biblia Gdańska: "I odwrócił się Bóg i podał je, aby służyli wojsku niebieskiemu, jako napisano jest w księgach prorockich: Zażeście mu bite i inne ofiary ofiarowali na puszczy przez czterdzieści lat, domu Izraelski?"

Ew. Łukasza 2:13 Biblia Warszawska: "I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących..."

Objawienie Jana 19:11-19 - "I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem."

"Wojsko niebieskie" nigdy nie odnosi się do ludzi, ale zawsze do aniołów Bożych albo do ciał niebieskich jak gwiazdy. Jeżeli są wojska to oznacza, że są przeciwnicy, wrogie siły, że trwa walka ! Możliwe, że nie tylko na planetach kosmosu, w innych światach, ale w innej rzeczywistości. "...Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego" Ks. Daniela 10:13 (Biblia Warszawska). Blokada, zmagania trwały dwadzieścia jeden dni ! Dopiero anioł Michał utorował drogę do strefy Ziemi !


Może warto w tym momencie wspomnieć, że w przypadku Ufo porwania Bety i Barneya Hillów, istoty z pojazdu NOL były ubrane w wojskowe uniformy. Nie przesądzając, czy ufonauci (Watchersi-Obserwatorzy) tego przypadku stoją po stronie YHWH, czy nie, może to sugerować, że brali udział w jakichś nadnaturalnych działaniach militarnych. Nadnaturalnych, czyli duchowych. Gdyby byli oddziałem pochodzącym od "rządców świata ciemności", lub "pierwiastków duchowych na wyżynach niebieskich", to możemy przypuszczać, iż wspierają swoich ziemskich pomocników, a ci, na przykładzie choćby Jean-Claude Junckera, powołują się na nich oficjalnie, i to nie żartem. UFO-soni (masoni) wierzą w nich jako ich duchowych pomocników, ujawniających im swoje tajemnice ("nauki demonów" 1 List Tymot. 4:1).

W Polsce oprócz budowy Nowej Wieży Babel będziemy dodatkowo budować strzelnice, ma to być projekt przywracania Polakom wolności. Jednak w czasach coraz bardziej społeczeństwa bezgotówkowego, wszechobecnej inwigilacji znamienia bestii Nowego Babilonu, ustawy 1066  i ataku wrogich sił duchowych, może się okazać, że fizyczna broń to tylko pozory swobody i niepodległości. By wykończyć Naród Polski wystarczy odpowiednio przygotować i wprowadzić wyżej wspomniane środki zniewolenia, a są one ciągle, bez ustanku na terenie Polski wdrażane. PiS procesu babilońskiej globalizacji nie zatrzymał, może go spowolnił, antyludzki plan wojny z Bogiem cały czas w Polsce jest realizowany, momentami wydaje się, że jest z tym coraz gorzej.  Jeżeli polskojęzyczne marionetki globalistów za czasów rządów platformy były całkowicie zrobotyzowane, to w większości te z PiSu są po prostu inteligentne, wprowadzając odgórne zalecenia delikatnie, lub przymykając na nie oko. Zdaniem pana Kuzmiuka: "nie możemy być w każdym sporze na czele tych, którzy się czemuś sprzeciwiają...", co wprost oznacza oddanie pola wrogom. Tym dla których najważniejsze są ludzkie dusze !

Trzech wybitnych Polaków - proponowanych jako ministrowie do prawdziwie polskiego rządu, po wyborach 2019. Od lewej: prof. Jerzy Robert Nowak, prof. Waldemar Chrostowski i redaktor Michalkiewicz.

Rozmyślając o Polsce z punktu duchowego, rozważając Polskę jako ziemskie królestwo Jezusa, można dojść do kilku wniosków. Po pierwsze jesteśmy jeszcze ostoją chrześcijaństwa, choć bardzo marną, słabą i chwiejną, ale jednak. Po drugie przepowiednia zawarta w Dzienniczku świętej Faustyny daje nam nadzieję na świetlaną przyszłość,  ta podczas duchowej okupacji naszej Ojczyzny jest czymś bardzo wartościowym. Po trzecie: istnieje plan dla Polski, który ma wspomnianą szansę zaprzepaścić, jest to plan duchowej dezintegracji i fizycznej eksterminacji Polaków, o nim opowiadają doktor Krajski, czy profesor Zwoliński. Mamy jednak szansę na rozwinięcie skrzydeł, jest ona uzależniona od tego czy będziemy posłuszni Królowi Królów - Chrystusowi. To On jest władcą wszelkich posunięć w tym wymiarze, tych politycznych również. "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje." (Dzienniczek. 1732)

Jak czytamy, mamy być posłuszni Jego woli. Można przypuszczać, że pierwszą rzeczą w duchowo wolnej Polsce powinna być dobrze przeprowadzona intronizacja Chrystusa na Króla Polski, zgodnie z Jego instrukcjami ! Nie mamy rozważać, albo się zastanawiać, jak to zrobić, czy po swojemu, ale uczynić to zgodnie z procedurą, z Jego rozkazem ! Niestety akt ten został przeprowadzony niezgodnie z wytycznymi Nieba, dlatego słusznie podejrzewa się, że został celowo „sprofanowany” ! (Patrz film "SPISEK przeciwko INTRONIZACJI, Michał Krajski, 26 stycznia AD 2017")

Stąd istnieją silne przesłanki, by nie uważać Polski za wolną w sensie duchowym, nie jesteśmy zdolni zrobić „prostej rzeczy” więc nie jesteśmy posłuszni Jego woli, choć jeśli nie jesteśmy duchowo (a dusza w biblijnym starogreckim to psyche) wolni, to nie mamy w pełni wolnej woli, jakże wtedy możemy wykonać Jego polecenie ? Z innej strony, politycy PiS to wybrani przez część Narodu jego przedstawiciele, mają mandat, tylko czy pozwala on im na skryte działania, mające w dalszej perspektywie za cel zniewolenie społeczeństwa ? Czy jest szansa na wyjście z impasu ? Sytuacja geopolityczna może na to pozwolić, ale o tym za chwilę.

W Powyższym urywku Dzienniczka 1732 jest mowa o przygotowaniu świata na przyjście Zbawiciela. Tu możemy dogłębnie się zastanawiać kiedy to szczególne wydarzenia będzie mieć miejsce. Jest to też problem interpretacji Apokalipsy św. Jana. Ks. Natanek sugeruje, że wiek XX to czas, w którym objawili się czterej Jezdzccy Apokalipsy, mieli wyruszyć na koniach przed Sądem Ostatecznym. Według jednej tradycji imiona czterech jeźdźców to: Wojna, Zaraza, Głód i Śmierć, a te były szczególnie widoczne w czasie ostatnich wojen i totalitaryzmów. Spora grupa badaczy dowodzi, że wspomniane nieszczęścia były zaplanowane przez finansowe i tajne organizacje USA. Wiele na to wskazuje, dlatego mogli byśmy się pokusić o stwierdzenie, iż wiemy w którym „momencie Biblii się znajdujemy”. Pewności jednak w tej kwestii nie będzie, przynajmniej oficjalnie, sprawa symboliki budzi wiele kontrowersji.

Z punktu duchowego bardzo niebezpieczne są wspomniane (banksterskie) grupy odsysu energii życiowej, te najbardziej szkodliwe potrafią wypić z ludzi wszelką nadzieję, doprowadzając do depresji i chorób („Bo życie ciała jest we krwi” – Ks. Kapł 17:11). Niestety pan Morawiecki chce sprowadzić najgorszą z nich wszystkich, wampira totalnego ! Jeżeli do tego dojdzie to możemy na to spojrzeć z punktu spisku intronizacyjnego, byłby to pierwszy „owoc niosących światło postępu i nowoczesności”, efekt ukrytych anty polskich działań, rodzaj kary za niepoprawne ukoronowanie. Podobną sytuację mieliśmy z nakazem poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Podchodzono do tego aktu kilkakrotnie, by tak jak w przypadku polskiej intronizacji nie przeprowadzić go poprawnie, to znaczy tak jak chciało tego Niebo Boga.
Wróćmy do Dzienniczka numer 1732. Analizując szerzej rzeczywistość przepowiedni, można założyć, że Zbawiciel mówi nam o czasie po wielkich przełomach, kiedy na Ziemi nie będzie już mocarstw. Przecież w układzie iluminackiego odsysu energii życiowej z Polaków, i skrytego siania chwastów (Ew. Mat. 13:24), nie może być mowy o wywyższeniu. Spójrzmy na sytuację zbliżających się katastrof, o tym właśnie możemy się dowiedzieć z przepowiedni siostry Łucji, jednej z widzących w Fatimie: „Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dal­sze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bar­dzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze po­piołów, huragany, ulewy i powodzie.

Zmieni się konfiguracja brzegów Półwyspu Apenińskiego. Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodu­ją największe zniszczenie brzegów Europy oraz obu Ameryk (mniej w Ameryce Południowej) i Afryki. Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się. Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegnie Ho­landia oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną za­lane morzem, które wtargnie w dolinę Renu.

W Ameryce trzęsienia ziemi będą trwać jeszcze bardzo długo, po tym jak w Europie nastąpi już spokój. Od strony Pacyfiku zniszczeniu ulegnie Kalifornia aż do gór, a fale oce­anu zaleją wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie miast będzie uzależnione od tego, czy ludzie się poprawią. Ale są takie miasta, które ściągnęły na siebie tyle win, które muszą pomścić własne postępowanie i zostaną zniszczone. Do nich należy Nowy Jork, Waszyngton, a także miasta najbardziej to­lerujące bezprawie.

Państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą jak wszystkie ziemie przy­brzeżne. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastąpią ru­chy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp francuskich. Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały pomoc. Mapy będą opracowywane od nowa. Na Bałkanach będą lokalne trzęsie­nia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nie zostaną całkowicie zniszczone. Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kata­klizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było do­tąd na ziemi.

Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie cen­trum. Paryż odbuduje się. W pokorze przyjąć należy klęski, które nadchodzą na zie­mię. Zbiorowe zbrodnie, nienawiść i pycha, egoizm i wyzysk oraz pastwienie się nad słabszymi narodami, pogarda dla nich, zamiast pomocy i opieki, brak miłosierdzia, litości i współczu­cia - to wizja nadchodzącego świata. Na próżno będą wzywać miłosierdzia ci, którzy nie mieli go dla bliźnich. Będzie ono ostoją słabych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwości.

Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony. Ostrzega się wszyst­kich Polaków będących na ziemiach niemieckich - jeżeli ocaleją z wojny, zginą w falach morza, które zaleją prawie cały kraj. Nad Niemcami będzie użyta broń jądrowa. Ogień, powietrze, woda zbuntują się, gdyż skalane zostaną niepra­wością. Germanie wykorzystywali wszystkie siły przyrody, aby niosły śmierć, a więc teraz one obrócą się przeciwko nim i przyniosą śmierć zwielokrotnioną. Dolina Renu stanie się doliną śmierci. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, który zmyją fale morza. Nowe lądy podniosą się z dna oceanu, a wywołane tym fale rozejdą się z niespodziewaną siłą. Również i przez Londyn przejdą fale, ale miasto to nie zosta­nie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od śniegów Alaski aż do pustyni Południa, zaczną zapadać się lądy i obsuwać góry. Nastąpi głód, mordercze walki i śmierć. Gdy świat zacznie leczyć swe rany, w Ameryce długo jesz­cze trwać będzie chaos. Amerykanie zrozumieją nareszcie, że dolar nie jest celem życia. Zapragną chleba i braterstwa. Wzywać będą Miłosierdzia Bożego, którego sami nie mieli dla innych".
Coś podobnego czytamy w Apokalipsie 6:14, może opowiada o tym samym momencie: "a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał: «Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka". Ojciec Klimuszko miał następującą wizję, podobną do tego co zostało zaprezentowane powyżej:

"Widziałem domy walące się i dzieci włoskie, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi się, że jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Część buta włoskiego znajdzie się pod wodą. Wulkan albo trzęsienie ziemi? Widziałem sceny jak po wielkim kataklizmie. To było straszne (…) Wojna wybuchnie na Południu wtedy, kiedy zawarte będą wszystkie traktaty i będzie otrąbiony trwał pokój (…) Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, obudzą bestie. Ona się dźwignie z dna. Piersią napędzi ogromne fale. Widziałem transatlantyki wznoszone jak łupinki... Ta góra wodna stanie ku Europie. Nowy potop! Zadławi się w Giblartarze ! Wychlupnie do środka Hiszpanii! Wleje się na Saharę, zatopi włoski but, aż po rzekę Pad. Zniknie pod wodą Rzym ze wszystkimi muzeami, z całą cudowną architekturą (…) Nasz naród powinien z tego wyjść nienajgorzej. Może pięć, może dziesięć procent jest skazane. Wiem, że to dużo, że to już miliony, ale Francja i Niemcy utracą więcej. Italia najwięcej ucierpi. To Europę naprawdę zjednoczy. Ubóstwo zbliża."


Gdyby do tych wielkich katastrof doszło, to ocalała Polska mogła by faktycznie, w nowej rzeczywistości, odegrać znaczną rolę, a będąc w pełni niezależną, posiadającą wolną wolę, została by „wywyższona w potędze i świętości.” Do czasu katastrof, jeśli nastąpią, możemy być pewni bezpardonowego ataku sił zła na naszą Ojczyznę, wszystko zgodnie z wspomnianym planem tajnych antychrześcijańskich bractw, nie musi on być prowadzony jawnie, jak widać choćby po posunięciach pana Morawieckiego, większości duchowo słabych polityków PiSu, spisku intronizacyjnym, i wielu tym podobnych, napór zła jest ogromny i najczęściej dla społeczeństwa niewidoczny !

Obserwując co się dzieje w strefie władzy, jak nas sprzedają wrogim potęgom ("na wyżynach niebieskich" – Efez. 6:12) nastawmy się na starcie, które doprowadzi wielu Polaków do gigantycznego, kolejnego już, odebrania energii życiowej. Szczerze powiedziawszy wielu z nas chciało by dożyć czasu, w którym nastąpią globalne katastrofy, będące naszą szansą na wyzwolenie z kajdan wyznawców „niosącego światło”, chwastu duszącego chrześcijańskie rośliny, każde rośliny (Ew. Mat. 13:24). Te duchowe łańcuchy są nam zakładane już od 15 wieku, kiedy po raz pierwszy na terenie Polski, na szeroką skalę, zaczęto rozsiewać złe ziarna chwastów szatana (Proszę sprawdzić „Baśń jak Niedziwedz – Tom II”), jak i wtedy, tak i teraz, odbywa się to za sprawą pomocników lucyfera, wielu z nich to polskojęzyczni politycy. Czy Polska, w ramach obietnicy Jezusa zostanie wywyższona, czy może z powodu złej intronizacji, jako jej "owoc" - zasymilowana do zachodniej post chrześcijańskiej cywilizacji demonicznej ?!


(...)My przeto myślimy o żniwie plonu otrzymanego na życie wieczne, zgodnie z doskonałością rozumu, który został przydany naszym umysłom jak nasienie i który dojrzewa dzięki długotrwałej uprawie. Póź­niej wyjaśnimy, w jakim sensie „kto inny go sieje, a kto inny zbiera".(...) - cytat Ojcowie Kościoła, odnośnie Ew. Mat. 13:24 (O specjalnym kodzie Pisma Świętego przeczytacie państwo w tekście "Biblijne Kody")


Linki:

Wszystko o intronizacji tutaj: http://intronizacja.pl/

http://www.apokalipsa.info.pl/objawienia/sekret_fatimy.htm
http://www.pch24.pl/czy-budowa-strzelnic-przywroci-nam-wolnosc-,49484,i.html
http://www.pch24.pl/nowe-miejsca-pracy-za-sprawa-brexitu--co-minister-morawiecki-obieca-wielkim-bankom-,49479,i.html
http://independenttrader.pl/goldman-sachs-przechowalnia-skorumpowanych-politykow.html
https://biznes.robertbrzoza.pl/bankierzy/jak-bandyci-bankowi-okradaja-polakow/
https://marucha.wordpress.com/2010/03/09/goldman-sachs-w-drodze-do-panowania-nad-swiatem/
http://innemedium.pl/wiadomosc/wedlug-szefa-komisji-europejskiej-przywodcy-z-obcych-planet-niepokoja-sie-o-los-ue
http://www.pch24.pl/publiczny-rozaniec-o-odnowe-moralna-polski-i-polakow--w-bialymstoku-modlilo-sie-kilkaset-osob,49490,i.html

Coraz bardziej zastanawiające i skrywane posunięcia sejmu, w którym obecnie rządzi PiS ! - Sejm ułatwił procedurę orzekania o śmierci mózgu. Wbrew argumentom świata nauki

Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?
Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana
Chrześcijański komentarz do programu Ewy Paweli i Witolda Hake - 9.12.2016

Chrześcijaństwo jakiego nie znamy – o wojnie informacyjnej - POLECAMY jako ważny dodatek do tego tekstu

 Kosmiczny jasyr – duchowa husaria
Polska kolejny raz najechana ?
Amerykański sen, a może jednak horror... ?
"Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?"
 Geopolityka ponadludzka - nowa/stara dziedzina nauki
Czarostwo społeczne czyli propagacja reakcji alchemicznej.
Islamskie sieci neuronowe zamiast chrześcijańskich ?
Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja
Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO - szansa na wolność
Elity farmakis – nowa cywilizacja farmakia
Czwarta tajemnica fatimska – w trakcie realizacji ?
Duchowe elementy układanki UFO
Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń
„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]
Polski biskup wspiera kardynałów, którzy napisali głośny list do papieża

Polska cywilizacja człowiecza
Porwane czy asymilowane ?
Histeria z powodu smogu. Kto ją wywołuje i dlaczego?

Prosimy przeczytać ten artykuł z Bibuły. Jak i komentarz, zaraz pod spodem ! Logo papieskiej wizyty w Fatimie bez wizerunku Matki Bożej
http://www.bibula.com/?p=93820

Co do "wojska niebieskiego/niebiańskiego", czy "zastępów niebieskich/niebiańskich", to w tych momentach Biblii czytamy o nich jako istotach nadprzyrodzonych : 5 Mojżeszowa 4:19 , 5 Mojżeszowa 17:3, 1 Królewska 22:19, 2 Królewska 17:16, 2 Krl 21:3,5 2 Krl 23:4-5, 2 Kronik 18:18, 2 Krn 33:3,5 , Nehemiasza 9:6, Izajasza 34:4, Jeremiasza 8:2, Jer 19:13, Jer 33:22, Sofoniasza 1:5


Wielka duchowa bitwa - Polska wywyższona czy zasymilowana ?!
https://www.youtube.com/watch?v=3BY2uN4GYws&t=1431s


SPISEK przeciwko INTRONIZACJI, Michał Krajski, 26 stycznia AD 2017

Ruch oporu - Przygotowania do wielkiego ucisku - Marzulli, Begley, NatanekRozwiązać organizacje Sorosa! Prof. Jerzy Robert Nowak i dr Zbigniew Kękuś o przyszłości Polski.

Szczepienia - przymus a prawo wyboru? cz.I - 18 lut 2017
Całościowy opis problematyki "bogów/Elohim" - Steve Quayle - 18 lut 2017

niedziela, 12 lutego 2017

Davida Hugginsa obrazy


David Huggins ma w tej chwili ponad 70 lat. Obecnie mieszka w Haboken, New Jersey. Jako dziecko wychowywał się na wsi. Od młodości, od 8 roku życia, był porywany do UFO. W tamtym czasie spotykał ufonautów w postaci wielkiej modliszki, a także niewysokiego osobnika, bardzo podobnego do "Wielkiej Stopy". Od lat 17 był przymuszany do stosunków seksualnych z "kosmitkami". Studiował sztuki piękne, malarstwo na nowojorskim Art Students League, co pozwoliło mu znakomicie oddać scenerię "spotkań" z załogantami ufonautycznych "pojazdów".


Będąc w podeszłym wieku nadal jest odwiedzany przez przybyszy z innego wymiaru - lub co najbardziej prawdopodobne, z "Drugiego Nieba", jak dowodzą tego badania Grahama Hancocka, L.A. Marzulliego, i wielu innych. To tam mieszczą się światy istot chcących uprawiać z ludzkością "seks". David Huggins twierdzi, że (...)jego wzięcia, cała atmosfera związana ze "spotkaniami", była dla niego zawsze wielce depresyjna, nikt nie chce o tym opowiadać, w nich uczestniczyć, a tym bardziej należeć do klubu ofiar tych istot.(...) Malarstwo "Obcych" jest dla niego ratunkiem, odreagowaniem..., uporaniem się ze zjawiskiem.

 W Poniższym video, w pewnym momencie, pokazane jest jak "Obcy" umieszczają coś u porwanego ("znamię" ?), w obrębie "trzeciego oka"..., "standardowa procedura" podczas uprowadzeń do UFO.

Ufologia w pigułce - Davida Hugginsa obrazy
https://www.youtube.com/watch?v=iRKGAnDlIpMLinki:

Wielka duchowa bitwa - Polska wywyższona czy zasymilowana ?!
https://www.youtube.com/watch?v=3BY2uN4GYws&t=1431s
Ruch oporu - Przygotowania do wielkiego ucisku - Marzulli, Begley, Natanekczwartek, 2 lutego 2017

Czy poprawność exo polityczna pozwoli nam dojść do prawdy ?


Z duchowego punktu widzenia kosmos gwiazd i galaktyk to konstrukcja niezbadana, niejasna i tajemnicza. Wiele wskazuje że należy do jeszcze większej rzeczywistości, że jest najprawdopodobniej połączony z innymi wymiarami, lub stanowi ich mniejszą część. Starożytni wierzyli, że całość składa się z co najmniej trzech poziomów, lub światów. Jednym z nich jest realność zamieszkanych planet, kolejną przestrzeń gwiazd i galaktyk. Ponad nią istnieje świat duchowy, gdzie przebywa Stwórca i Jego aniołowie. Obecne post chrześcijańskie społeczeństwo, zaatakowane i przygniecione przez "technikę-technologię", tzw "postęp", nie widzi i nie doświadcza ducha, stając się coraz bardziej poddane praniu mózgu - wymiera.
Ufolodzy starają się coś poukładać z puzzli, jakimi są manifestacje "NOLi i przekazy od załogantów". Wystarczy jednak sięgnąć do mądrości starożytnych, by uchwycić ogólne sedno sprawy, a jest ono bardzo niepoprawne (exo) politycznie. Od wielu lat badacze zjawiska "latających spodków", zwłaszcza ci poprawni (exo) politycznie, propagują teorię o wszechogarniającej miłości "Kosmicznej Federacji", ta ma nas wyzwolić od samych siebie i stworzyć na Ziemi "Nową Wyzwoloną Cywilizację" - Nowy Wspaniały Świat


Zdaniem licznej grupy specjalistów jest to plan właśnie realizowany, nazywany Nowym Porządkiem Światowym. Sięgnijmy więc do wspomnianych starożytnych, by się dowiedzieć co w rzeczywistości się dzieje, i o co tak na prawdę chodzi owym "kosmitom" (ich części ?). Możemy się tego dowiedzieć z bardzo niepoprawnej (exo) politycznej Księgi. Jest nią oczywiście Biblia. Bóg nie jest poprawny (exo) politycznie, to oczywistość, to chrześcijańska podstawa. No więc proszę przeczytać jedno z najbardziej niepoprawnych exo politycznie zdań. Wypowiedziane przez Stwórcę do aniołów-bogów, książąt zarządzających przestrzenią galaktyk:

"Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy - synami Najwyższego.  Lecz wy pomrzecie jak ludzie, jak jeden mąż, książęta, poupadacie" Psalm 82(81):6-7 - Oni pomrą jak ludzie, to oznacza, że nie są ludzmi !

Obszernym komentarzem tylko do tego jednego zdania jest w sporej części książka doktora Michaela Heisera "Niewidoczna Rzeczywistość" ("Unseen Realm"), pisana przez kilkanaście lat, jak sam o tym mówi. Wszyscy interesujący się chrześcijańską ufologią powinni ją przeczytać. To lektura wręcz nieodzowna. Zaraz po nim można umieścić kolejne skrajnie niepoprawne (exo) politycznie zdanie, tym razem pochodzi z Nowego Testamentu:

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” List do Efez. 6:12

Do tego zdania Efezjan 6,12 Biblia Jerozolimska (Pallotinum 2006) daje taki (szokujący) komentarz: „Zostały tu wymienione duchy, które według opinii starożytnych kierowały gwiazdami, a przez to całym wszechświatem. Znajdowały się one „w niebiosach" (l,20n; 3,10; Flp 2,10) albo „w powietrzu" (2,2), miedzy ziemią a miejscem przebywania Boga. Odpowiadają one po części temu, co Paweł gdzie indziej nazywa „żywiołami świata" (Ga 4,3). Owe duchy były niewierne Bogu i chciały poddać sobie człowieka w grzechu (2,2), jednakże Chrystus przyszedł, aby nas wyzwolić z ich niewoli (1,21; Kor 1,13; 2,15.20). Uzbrojeni tą mocą chrześcijanie mogą już stawić im czoło.Każdy kto się zagłębiał w temacie ufonautów, dotarł do materiałów z których wynika, że dana kosmiczna rasa, jedna lub wiele, ma poważne problemy, "ratując się" bioinżynierią wręcz umiera/wymiera !   Tłumaczy się to na różne sposoby, albo sami ufonauci tłumaczą to niejasno. Czy jest to przypadek, czy może sens sprawy z Psalmu 82(81) ? Odnośnie Listu do Efezjan 6:12 można by o nim napisać książkę, ale zaprezentujmy tu pogląd, który mówi, że Św. Paweł posługuje się tu współczesnym sobie obrazem świata, zrozumiałym dla Efezjan, do których się zwraca i dodaje im odwagi. Mówi, że nie walczymy z ludźmi ! („nie przeciw ciału i krwi”), ale z duchowymi siłami zła. Są to potężne siły (duchy), ale nie mamy się ich bać. Mamy przyoblec zbroję Bożej prawdy, sprawiedliwości, gotowości głoszenia dobrej nowiny oraz wiary jako chroniącej nas tarczy. To owi bogowie działają na Ziemi i w ludziach, kusząc, przekazując nauki zakazane.Sądzimy, że jesteśmy tu u źródła zrozumienia Kosmicznego i Megalitycznego Kościoła, który nie lekceważył świata duchów, ale się ich nie bał i nie bał się pogańskich bóstw, które tak na prawdę, zdaniem nie tylko doktora Michaela Heisera, są owymi bogami z Psalmu 82(81), zarządcami gwiazd. Jeśli wierzymy w tzw. bogów, o których Ojcowie Kościoła napisali: "stworzonych w pierwszej kolejności ze względu na godność", to popełniamy dziecinny błąd, jesteśmy dziećmi: "A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże." Ew. Marka 10:14 Jezus jest prawdą. Czy damy radę do Niego dojść, czy nam pozwolą ?


„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]
Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne
"W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów"
Tajemnice aż do tritos Uranos
Niewidoczna Rzeczywistość – Unseen Realm” – wykład
Dwie starożytne nadprzyrodzone potęgi
"Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety"
 DNA jako szerokopasmowy emiter informacji w środowisku kwantowej logiki Wszechświata
Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”
Cudowne możliwości UFO istot, raport Karli Turner
"Tajemnica zmiennokształtnych UFO wyjaśniona ?
„Latający humanoidzi” – czy istnieli przed biblijnym potopem ?
Kim są istoty z innego wymiaru ?!
„poczułem, że MOC wyszła ze Mnie” δυναμιν – kosmiczny klej Qi
Krystalizacja informacji. Przestrzeń, czy tylko informacja o niej ?
Mantra CERNu – potencjalność materii pierwszej
Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)
 Entelecheia w Turzovka
„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie
Znakomity blog ufologa Arkadiusza Miazgi http://arekmiazga.blogspot.com/
Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń
To Ona jest stworzeniem, nie ja, ja jestem "bogiem"
Ochronny znak z innego wymiaru
Duchowe elementy układanki UFO
Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I
Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II
Arcybiskup Aleppo: Pan Jezus nie był politycznie poprawny, ale politycznie sprawiedliwy
Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?
Pamiętnik znaleziony w internecie – Polsko-Amerykański Ruch Oporu
Deep State Secrets: Ancient Science & Genetic Terror 31/01/2017
https://www.youtube.com/watch?v=SypX6QK_o0I
Podróże do drugiego nieba - L.A.  Marzulli
https://www.youtube.com/watch?v=vxHeTGpXplo
Konferencja ufologiczno biblijna - L. A. Marzulli 2014 - Dni Noego ponownieW Poniższym video, w pewnym momencie, pokazane jest jak "Obcy" umieszczają coś u porwanego ("znamię" ?), w obrębie "trzeciego oka"..., "standardowa procedura" podczas uprowadzeń do UFO.

Ufologia w pigułce - Davida Hugginsa obrazy
https://www.youtube.com/watch?v=iRKGAnDlIpM


Wielka duchowa bitwa - Polska wywyższona czy zasymilowana ?!

środa, 25 stycznia 2017

Duchowy terroryzm lucyferianW ostatnich 20 latach działo się bardzo wiele, a w Polsce jeszcze więcej. Ktoś, za pomocą politycznych kukieł, usilnie wprowadzał (i dalej to robi) na terenie „naszego” państwa ideologię śmierci, odmienną od chrześcijańskiej. Jak było pisane w artykule „Polska cywilizacja człowiecza”, procedura in vitro jest techno sposobem cywilizacji śmierci na rozmnażanie się, na produkcję hybryd. W Polsce pewne formacje polityczne, którą nazywa się partiami demonicznymi, chcą zaimplantować obcą nam cywilizację ! Antycywilizację ! 


Jeszcze nie tak dawno ktoś bardzo naciskał byśmy stali się jako społeczeństwo, takim samym odpadem, jak zachodnie post człowiecze zbiorowości. „Prace nad ustawą w sprawie procedury sztucznego zapłonienia są prowadzone z zaskakującym jak na standardy obecnej władzy zapałem. Trudno znaleźć dziedzinę życia, w której rząd i sejm pracowałby z podobną prędkością. Wszelkie projekty wprowadzające do polskiego prawa elementy rewolucji światopoglądowej mogą liczyć na zaangażowanie i szybką ścieżkę procedowania. Ratyfikacja genderowej konwencji i wprowadzenie do powszechnego obiegu śmiercionośnej pigułki są tego najlepszym dowodem. Obecnie przyszedł czas na – wyczekiwaną przez różne grupy interesu – ustawę w sprawie in vitro. Już wkrótce ma zostać przeprowadzone w Sejmie ostateczne głosowanie nad rządowym projektem. Czasu nie pozostało zbyt wiele!” – wiadomość z dnia 2015-06-18

(UFO surogacja - patrz grafiki: "Surogacja jest wprowadzeniem w proces prokreacji osób trzecich: matki zastępczej, dawców komórek rozrodczych; często łączy się także z wykorzystaniem techniki zapłodnienia in vitro. Praktyka ta rozwija się dynamicznie na świecie i w Europie, stąd pojawiają się związane z nią problemy natury prawnej. W przypadku braku biologicznej więzi dziecka z domniemanymi rodzicami, którzy je „zamawiają”, zachodzi słuszne podejrzenie, że jest to handel żywym towarem")UFO masoneria, czyli UFO-soni (masoni + ufo = UFO-soni) chcą zastąpić rodzinę inkubatorami i probówkami. To jest działanie demoniczne, które w przyszłości postludzkiej ma zastąpić ludzi hybrydami GMO: (…)”Parlament Europejski przyjął znaczną większością głosów raport nt. równości płci. Biorąc pod uwagę „ewolucję definicji rodziny”, po raz pierwszy otwarcie mówi o „rodzinach jednopłciowych” (to jest UFO rodzin, jednopłciowych i rozmnażających się przez genetyczne manipulacje !). Raport wykorzystuje znaną prawu traktatowemu zasadę równości kobiet i mężczyzn do forsowania, obcej europejskiemu prawu pierwotnemu, ideologicznej koncepcji „równości genderowej” (proszę pamiętać, że GENDER to jest [UFO] bezpłciowość, pochodząca od bliżej nie rozpoznanych duchów [ufonautów], którzy nie mają płci, patrz film pt.” „Ufo czasów ostatecznych”).Wzywa też państwa członkowskie w szczególności do promowania aborcji na życzenie, jako jednego z praw reprodukcyjnych i seksualnych Zwraca też uwagę, że raport nawołuje do upowszechniania procedury in vitro „bez dyskryminacji”, co w praktyce oznacza presję, by dzieci sztucznie powoływane do życia mogły być oddawane parom homoseksualnym. Wniosek ten znajduje dodatkowe potwierdzenie w pkt. 31 rezolucji, który wzywa do prawnego uznania „rodzicielstwa osób LGBT”. Raport Noichl wzywa jednocześnie do podporządkowania wszystkich szczebli edukacji w państwach członkowskich ideologicznej „perspektywie gender” i do zwalczania obecnych w kulturze różnic w sposobie funkcjonowania kobiet i mężczyzn. W myśl tego ideologicznego podejścia, naturalne zróżnicowania między kobietami i mężczyznami są określane stygmatyzującym mianem „stereotypów”(…) Tekst z dnia 09/06/2015 – „Stereotypy” o których mowa, czyli ludzka płciowość, czysta genetycznie od czasów Noego, ma być zlikwidowana, w miejsce „stereotypów” wejdzie nowa UFO cywilizacja hybryd. Dlatego powinniśmy się trzymać prawdziwego Ducha Zbawiciela Jezusa, który ma nas uratować przed nadchodzącym piekłem genetycznie modyfikowanych istot humanoidalnych.
Duchowy terroryzm lucyferian w PolsceWybory w cieniu tajnych bractw ?
https://www.youtube.com/watch?v=FLS92NJ_-5Qsobota, 14 stycznia 2017

Uwaga - Ksiądz Natanek dzięki przekazom z innego wymiaru odkrył niewidoczne znamię bestii !


Skupienie umysłu na czymś nosi nazwę "uwagi", jest to ogólne określenie wielu procesów poznawczych odpowiedzialnych za utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji lub innych zachowań psycho-cielesnych. Jest to też podtrzymywanie stanu oczekiwania na pojawienie się pewnych bodźców oraz odpowiednio zorganizowany przebieg danej czynności psychicznej, dbanie o to aby uboczne procesy go nie zakłócały, tak w skrócie można określić proces "uwagi". Jeśli skupimy naszą uwagę na duchowym wymiarze Biblii, a nie materialnym, to odkryjemy znacznie więcej zakodowanych tam informacji. Biblia jest księgą duchową, tak jak Bóg YHWH (Ew.Jana 4:24). Pod wydarzeniami historycznymi ukrywa się tam wiele z tajemnic widocznych tylko poprzez oko umysłu/ducha.

Pismo Święte jest nafaszerowane symboliką, dla znawców tematu to sprawa tak oczywista, jak tlen dla oddychania. Z tego powodu wielu ludzi nie rozumie Boskiego Przekazu, gubi się w gąszczu symboli, ich nie zauważa. Wybitny Polak i duchowy bohater zmagań z ciemną mocą ksiądz Natanek, to postać nietuzinkowa. Walczy w Bożej sprawie i jest w tej dziedzinie specjalistą. Nie lubi go wielu hierarchów, jest oskarżany i naciskany by nie głosić prawdy o tajnych bractwach. Dzięki swoim kontaktom (tak tak, kontaktom) ze światem nadprzyrodzonym, z aniołami, Duchem Świętym, Matką Boską i Jezusem skupia uwagę tam gdzie trzeba, na rzeczach które umykają innym. W jednym z kazań na temat masonerii i znamienia bestii wyjaśnia czym jest tajemniczy symbol z perspektywy duchowej.

To ważne, bo do tej pory odwracano naszą uwagę od duchowego wymiaru znaku, i kierowano ją ku materialnym wymiarom, jak urządzenia, tatuaże, chipy, czy inne. Otóż Maryja Dziewica, wysłanniczka Boga YHWH ("Wyższa forma Bytu") informuje w swoich przesłaniach, że tzw. "znamię bestii" powinno być rozumiane jako: taka modyfikacja ludzkich umysłów, by poprzez nie, jednostki ludzkie, masy, zachowywały się w sposób jaki chce szatan ! Stąd nie potrzeba, przynajmniej w pewnym okresie, by wszczepiać mikro urządzenia w ludzkie ciało. Wystarczy zainfekowanie, oznakowanie umysłów (psyche to w jęz. gr. dusza) odpowiednim "śladem - znacznikiem", powodującym, że wierzymy w coś, co jest produktem (naznaczonym) - lucyfera.


W wyniku "zatrucia" dane jednostki, bądz społeczeństwa, zachowują się tak jak tego chce diabeł i jego pomocnicy ! Proszę zobaczyć jak wygląda naukowa definicja "działania człowieka": "Działanie oznacza ludzkie zachowanie (zewnętrzny lub wewnętrzny czyn, zaniechanie lub znoszenie), jeśli i o ile działający, bądź wielu działających, wiąże z nim pewien subiektywny sens" oraz działanie zbiorowe: "Działaniem społecznym jest takie działanie, którego znaczenie odnosi się do zachowań innych ludzi i jest na nie nakierowane" ! W biblijnej symbolice czyn (zachowanie) oznacza "rękę", natomiast "czoło" to umysł ! Proszę o tym pamiętać: "Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką?" Wyjścia 32:11
Mamy więc "wewnętrzny i zewnętrzny czyn", mamy "sens", a także "przyglądanie się innym ludziom", temu co robią. I teraz ci duchowo "oznakowani" (na umyśle - greckie psyche, to też "dusza" !) zachowują się w odpowiedni sposób do narzuconego im (szatańskiego) "znamienia-emblematu". Z tego względu wyróżniamy: aborcjonistów znakujących umysły innych by mordować nienarodzone dzieci, mamy satanistów znakujących ludzi młodych by ci się samo okaleczali (gender), są też tacy którzy prowadzą wykłady w celu opętania ludzi ideologią ewolucjonizmu, skutkującą nihilizmem, a także zarażających-znakujących homoseksualizmem. Można by opisywać jeszcze wielu innych, należących do armii bestii, ale poprzestańmy na tych kilku.

Każdy człowiek poszukuje wspomnianego wyżej "sensu". Jeśli nadzieje się na jednego (wstąpi do organizacji) z oznakowanych lub znakujących znamieniem bestii, to istnieje ryzyko, że sam zostanie oznakowany ! (Porównaj z "Działalność bogów, panów i bytów UFO"). Wymieniliśmy wcześniej, że zachowanie jest też modyfikowane przez spoglądanie na innych, co można określić jako tzw. modę/"postęp"/"nowoczesność". Tu możemy wymienić gigantyczny przemysł medialny, zajmujący się "pieczętowaniem" na skalę masową ! Z tej perspektywy słynne "znamię bestii" wygląda o wiele ciekawiej, a w wielu aspektach i sensowniej. Tu też należy wspomnieć o niewidocznych duchowych bytach, które zostały wspomniane w artykule pt.: "Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych, ich dotyk...", gdzie niewidzialne dla ludzkiego wzroku istoty, znakują wszystkich ludzi na świecie, co jest zgodne ze słowami Apokalipsy św. Jana 13:11, który napisał "I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię (therion θηριον) na prawą rękę lub na czoło" - podkreślmy "wszyscy" !

Tą panoramę uzupełniają znakomicie słowa z Listu do Efezjan 6:12 "Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich", lecz nie przeciągajmy, oddajmy głos wielkiemu Polakowi, bohaterowi, księdzu Natankowi, gdzie w audycji z cyklu "Poznajmy wroga", wyjaśnia sensacyjne objawienia.


Linki:
Biorąc pod uwagę wszystko co zostało tu napisane, pierwszym linkiem musi być UFO-Holizm

Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego
Działalność bogów, panów i bytów UFO
Czy poprawność exo polityczna pozwoli nam dojść do prawdy ?
Biblijne kody
Nadprzyrodzona transmisja – תפילין
Nowy Wspaniały Świat „charagma therion χαραγμα θηριον”
Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha
Fatima i polscy duchowi matrixowcy
Zwolennik depopulacji zaproszony na ekologiczne seminarium w Watykanie
Tajemnice aż do tritos Uranos
Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?
Pamiętnik znaleziony w internecie – Polsko-Amerykański Ruch Oporu
Znamie bestii - Rok 2017 to kumulacja diabelstwa, czesc IV, Ks. Natanek
W Poniższym video, w pewnym momencie, pokazane jest jak "Obcy" umieszczają coś u porwanego ("znamię" ?), w obrębie "trzeciego oka"..., "standardowa procedura" podczas uprowadzeń do UFO.

Ufologia w pigułce - Davida Hugginsa obrazy


Duchowy terroryzm lucyferian w Polsce

Wybory w cieniu tajnych bractw ?